Предмети на воената академија

Наслов Семестар Наставник Кредити Задолжителност
Математика 1 1 Прв семестар 6 Задолжителен
Англиски јазик 1 (AJ1) 1 Прв семестар Виш лектор м-р Елена Трајановска 4 Задолжителен
Организација и менаџмент (ОМ) 1 Прв семестар 4
Информатика (ИНФ) 1 Прв семестар Вонр. проф. д-р. Југослав Ачкоски 4 Задолжителен
УСТАВНО ПРАВО СО ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ (УППС) 1 Прв семестар Проф. д-р. Билјана Каровска Андоновска 4 Изборен
УПРАВНО ПРАВО (УП) 1 Прв семестар Проф. д-р. Зоран Јовановски 4 Изборен
ЧОВЕКОВИ ПРАВА(ЧП) 1 Прв семестар Проф. д-р. Билјана Каровска Андоновска 4 Изборен
Математика 2 (MAT 2) 2 Втор семестар 8 Задолжителен
Воена историја(ВИ) 2 Втор семестар Проф. д-р. Андреј Илиев 4 Задолжителен
Полемологија (ПОЛ) 2 Втор семестар Вонр. проф. д-р. Оливер Андонов 4 Задолжителен
Англиски јазик 2 (AJ2) 2 Втор семестар Виш лектор м-р Елена Трајановска 4
Картографија со воена топографија(КВТ) 2 Втор семестар Вонр. Проф. д-р. Александар Петровски 4 Задолжителен
ВООРУЖУВАЊЕ СО ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ГАЃАЊЕ (ВТПГ) 2 Втор семестар Доц. д-р. Љупчо Шошоловски 4 Задолжителен
Логорување 1 2 Втор семестар 2 Задолжителен
ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА(ОЕЛ) 3 Трет семестар Проф. д-р Митко Богданоски 6 Задолжителен
ХЕМИЈА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА(УЖС) 3 Трет семестар Проф. д-р. Орце Поповски 4 Задолжителен
Општа тактика 1(ОТ1) 3 Трет семестар Проф. д-р. Александар Главинов 6 Задолжителен
Социологија(СОЦ) 3 Трет семестар вон.проф. д-р. Александар Грижев 4 Задолжителен
Воена географија со апликација на ГИС(ВГАГУС) 3 Трет семестар Вонр. Проф. д-р. Александар Петровски 4 Задолжителен
Англиски јазик 3 (AJ3) 3 Трет семестар Виш лектор м-р Елена Трајановска 4 Задолжителен
Обука во зимски услови и скијање 3 Трет семестар 2 Задолжителен
Мотори и моторни возила(ММВ) 4 Четврти семестар Проф. д-р. Елениор Николов 6 Задолжителен
Општа тактика 2(ОТ2) 4 Четврти семестар 6 Задолжителен
Комуникациски вештини и ораторство(КВО) 4 Четврти семестар 4 Задолжителен
Методика на пешадоско вооружување со настава по гаѓање(МПВНГ) 4 Четврти семестар 4 Задолжителен
Англиски јазик 4 (AJ4) 4 Четврти семестар Виш лектор м-р Елена Трајановска 4 Задолжителен
Логорување 2 и обука на вода и пливање 4 Четврти семестар 2 Задолжителен
Теорија на системи(ТС) 4 Четврти семестар Вонр. проф. д-р. Југослав Ачкоски 4 Изборен
Методи на операциони истражувања 4 Четврти семестар 4 Изборен
Мрежни протоколи (МП) 5 Петти семестар Проф. д-р Митко Богданоски, д-р. Димитар Богатинов, вон. проф. 6 Задолжителен
Лидерско и организациско однесување(ЛОО) 5 Петти семестар 4 Задолжителен
Балистика(БАЛ) 5 Петти семестар Проф. д-р. Орце Поповски, Проф. д-р. Славко Ангелевски 6 Задолжителен
Пешадиско вооружување со настава по гаѓање 1(ПВНГ 1) 5 Петти семестар вон.проф. д-р. Александар Грижев 4 Задолжителен
Англиски јазик со воена терминологија 1(АЈВТ 1) 5 Петти семестар Виш лектор м-р Елена Трајановска 4 Задолжителен
Обука за управување на м/в и полагање возачки испит 5 Петти семестар 2 Задолжителен
Теоретски основи на вооружувањто(ТОВ) 5 Петти семестар Проф. д-р. Драге Петрески 4 Задолжителен
Вовед во компјутерски мрежи (ВКМ) 6 Шести семестар Проф. д-р Митко Богданоски, д-р. Димитар Богатинов, вон. проф. 6 Задолжителен
Информациски технологии во поддршка на одбраната и безбедноста (ИТПОБ) 6 Шести семестар Проф. д-р Митко Богданоски, д-р. Димитар Богатинов, вон. проф. 6 Задолжителен
Моделирање и симулации(МС) 6 Шести семестар Проф. д-р. Славко Ангелевски 6 Задолжителен
Воена психологија(ВП) 6 Шести семестар 6 Задолжителен
Пешадиско вооружување со настава по гаѓање 2(ПВНГ 2) 6 Шести семестар Проф. д-р. Зоран Јовановски 6 Задолжителен
Англиски јазик со воена терминологија 2(АЈВТ 2) 6 Шести семестар Виш лектор м-р Елена Трајановска 4 Задолжителен
Класично вооружување (КВ) 6 Шести семестар Проф. д-р. Драге Петрески 4 Задолжителен
Муниција и експлозивни материи(МЕМ) 6 Шести семестар Проф. д-р. Орце Поповски 4 Задолжителен
Експлозивни ефекти и апликации(ЕЕА) 6 Шести семестар Проф. д-р. Орце Поповски 4 Задолжителен
Системи за управување со оган (СУО) 6 Шести семестар Проф. д-р. Славко Ангелевски 4 Задолжителен
Системи за управување и водење во ракетното вооружување(СУВРВ) 6 Шести семестар Проф. д-р. Славко Ангелевски 4 Задолжителен
Безбедност на комуникациско-информатички системи 7 Седми семестар Проф. д-р Митко Богданоски, д-р. Димитар Богатинов, вон. проф. 6 Задолжителен
Еволуција на војување(ЕВ) 7 Седми семестар Проф. д-р. Андреј Илиев 4 Задолжителен
Меѓународно воено и хуманитарно право(МВХП) 7 Седми семестар Проф. д-р. Билјана Каровска Андоновска, д-р. Тони Ѓорѓиев, вон. проф. 4 Задолжителен
Методи на физичката обука(МФО) 7 Седми семестар полковник проф. д-р. Ненад Танески 4 Задолжителен
Тактика на мировни операции и разрешување конфликти(ТМОРК) 7 Седми семестар полковник проф. д-р. Ненад Танески 4 Задолжителен
Оклопни борбени возила 1(ОБВ) 7 Седми семестар Проф. д-р. Елениор Николов 6 Задолжителен
Англиски јазик со воена терминологија 3(АЈВТ 3) 7 Седми семестар Виш лектор м-р Елена Трајановска 4 Задолжителен
Стажирање во единица на армијата 7 Седми семестар 1 Задолжителен
Национална безбедност 7 Седми семестар полковник проф. д-р. Ненад Танески 3 Задолжителен
Методика на тактичка обука на пешадија(МТОП) 7 Седми семестар 4 Задолжителен
Методика на стручна обука на пешадија (МСОП) 7 Седми семестар 4 Задолжителен
Специјална физичка обука и спорт(СФОС) 8 Осми семестар полковник проф. д-р. Ненад Танески 3
Тактика на родот пешадија(ТРП) 8 Осми семестар д-р. Тони Ѓорѓиев, вон. проф. 5 Задолжителен
Вооружување на оклопни борбени возила(ВОБВ) 8 Осми семестар Проф. д-р. Драге Петрески 4 Задолжителен
Англиски јазик со воена терминологија 4(АЈВТ 4) 8 Осми семестар Виш лектор м-р Елена Трајановска 4 Задолжителен
Курс за командири на водови-род пешадија(ККВ) 8 Осми семестар 7 Задолжителен