Вонр. Проф. д-р. Александар Петровски

Вонр. Проф. д-р. Александар Петровски
Катедра за воени науки и вештини
Наставник, Потполковник
Телефон
Е-пошта

Одговорен за организација на предавања и обука во Катедрата за Воена географија, Воена топографија и Географско информациски системи. 

Александар Петровски, роден на 15.11.1981 година во Крива Паланка, каде го завршил и основното училиште. Средното обраование го завршил во Средното училиште “Ѓорче Петров“ во Крива Паланка, насока општа, со одличен успех. Оженет е и татко на 1 дете. По национална припадност е Македонец.

Образование
Има стекнато високо образование
Обуки и усовршување
Има посетувано додатна обука и усовршување
Членство во стручно-научни здруженија
Членува во организација
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Српско-Хрватски
Работно искуство
УГД Воена академија "Михаило Апостолски" - Скопје
Научни трудови
Нема објавени трудови