Вонр. Проф. д-р. Александар Петровски

slika 1
Катедра за воени науки и вештини
Наставник, Потполковник
Телефон
Е-пошта

Одговорен за организација на предавања и обука во Катедрата за Воена географија, Воена топографија и Географско информациски системи. 

Александар Петровски, роден на 15.11.1981 година во Крива Паланка, каде го завршил и основното училиште.

Средното обраование го завршил во Средното училиште “Ѓорче Петров“ во Крива Паланка, насока општа, со одличен успех. Оженет е и татко на 1 дете. По национална припадност е Македонец.

Образование
2017 Доктор по географски науки, УКИМ Природно-математички факултет, Институт за географија, Скопје
2010 Магистер по географски науки, УКИМ Природно-математички факултет, Институт за географија, Скопје
2005 Дипломиран офицер на Армијата, насока Инженерија, ниско-градба, Воена академија, Скопје
Обуки и усовршување
2022 Training of Trainers Intercultural Communication Course in the Public Affairs Regional Centre Skopje, NATO Partnership Training and Education Centre, Republic of North Macedonia
2021 NATO Deep Program – Train the Trainers for education, Macedonia defense Education Program, Skopje
2018 NATO Deep Program – Train the Trainers for education, Macedonia defense Education Program, Skopje
2016 Joint Security and Defence Policy in the EU Defence College, Brussels, Kingdom of Belgium
2016 NATO Crisis Management Course in the NATO School Oberammergau, Germany
2015 Course on Crisis Management and Planning in the NATO Partnership Training and Education Centre in Ankara, Turkey
2014 Course on International Military Law conducted by the San Remo Institute in Skopje, Republic of Macedonia
2011 Counter IED Training, Train the Trainer, Grafenwoehr, Germany, 15-19.08.2011.
2011 CMEP Course – civil-military emergency preparedness, Skopje, Republic of Macedonia, 31-03.01.2011
2011 NATO Military Geography Training, Joint Force Command Lisabon, Certificate of Achivment, 14-17 Novembar -Skopje
Членство во стручно-научни здруженија
2020 Член на организациски одбор на НАТО научна конфренција и рецензент на ENVORisk во Софија.
2019 Член на работна група во Министерството за одбрана за изработка на топографски карти за потребите на Армијата согласно НАТО стандардите
2018 Член на работна група формирана од АКН за изработка на Студија за избор на нова државна картографска проекција на РСМ
2019 Втора меѓународна научна конференција, MILCON'19, 2019, Скопје
Информатички Технологии
Поседува сертификат за информатички технологии, има одлично познавање и активно ги користи сите канцелариски апликации.
Јазици
Македонски
Англиски
Српско-Хрватски
Работно искуство
2022 Потполковник во Армијата
2022 Вонреден професор на Воената академија
2017 Доцент на Воената академија
2011 Асистент на Воената академија
2007 Помлад асистент на Воената академија
Научни трудови
Aleksandar Petrovski, Marko Radovanovic, “APPLICATION OF DETECTION RECONNAISSANCE TECHNOLOGIES USE BY DRONES IN COLLABORATION WITH C4IRS FOR MILITARY INTERESTED” CONTEMPORARY MACEDONIAN DEFENCE, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Scientific paper.
2020 Aleksandar PETROVSKI, Nenad Taneski, Jugoslav Ackoski (2020) GIS IN CRISES MANAGEMENT USE OF SMART PHONE GIS APPLICATION IN THE EVENT OF NATURAL DISASTER, First International Scientific Conference, Environmental protection and disaster RISKs , Sofia“
2020 Borche Chamisnksi, Nenad Taneski, Aleksandar PETROVSKI, (2020)“USE OF WEAPONIZED UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV’S) SUPPORTED BY GIS AS A GROWING TERRORIST THREAT” International Conference of the occasion of the sentential anniversary of the faculty of
2019 Aleksandar PETROVSKI, Nenad Taneski, Dimitar Bogatinov (2019) GEOGRAPHY IN GEOSPATIAL INTELLIGENCE - C4IRS AND CYBER SECURITY, Proceedings/5th International Scientific and Professional Conference “Security and Crises Management– Theory and Practice S
2018 Aleksandar PETROVSKI, Nenad Taneski, “APPLICATION OF GIS IN CRISIS SITUATION – ARMY AND CRISIS RESPONSE”, IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SAFETY AND CRISIS MANAGEMENT – THEORY AND PRACTISE SeCMan”, Obrenovac, R. of Serbia 2018,
2017 Aleksandar PETROVSKI, Bogatinov D, Boskovski D. (2017) GIS IN ARMY: USAGE OF GIS IN SHOOTING WITH WEAPON IN PURPOSE TO MINIMIZE RESOURCES AND MAXIMIZE THE RESULTS, International Scientific Conference GEOBALCANICA, pp. 105-109.