Стажирање во единица на армијата

Код
/
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
7 Седми семестар
Неделен фонд
/
Кредити
1
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции):

Целта на предметната програма е питомците да се запознаат со практичната работа на соодветните должности (командир на одделение и командир на вод) во единиците во АРСМ и воедно да се подготват за практично извршување на должностите за кои што се подготвуваат на Воената Академија.

Содржина на предметната програма:

Неделен периодичен преглед на л/в и опрема; Состанок на воен колектив; Подготовка за административна работа до ниво чета; Подготовка и изведување на методско-показна вежба