Организација и менаџмент (ОМ)

Код
ZZ104
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
1 Прв семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4

Цели на предметната програма (компетенции):Питомците и студентите  да добијат основни теоретски знаења од областа на  менаџментот.  Да знаат да го дефинираат менаџментот како наука пррофесија ио у мешност застапена и неопходна во работата на сите правни субјекти. Да се запознаат со основните функции на менаџментот. Да направат разлика меѓу менаџмент и лидерство. Да се запознаат  со групи и тимови и предностите на групната и тимска работа.

одржина на предметната програма: Поим, дефиниција, предмет ипринципина менаџментот,Системски пристап во менаџментот; Елементи на организацијата како систем;менаџерски функции: планирање, организирање, контролирање, комуницирање, одлучување, лидерство, менаџмент на човечки ресурси, групи и тимови, организациски промени и развој и организациски конфликти