Информатика (ИНФ)

Код
ZZ105
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
1 Прв семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма(компетенции): Питомците и студентите дастекнат познавања од компјутерска техника и телекомуникациските системи, да ги совладаат основите на функционирањето и користењето на поедините компоненти на компјутерите, апликативниот софтвер, видови на комуникациски техники и врски; Интернет; сигурносни закани во овие системи, начини на заштита на информацијата и криптографија; сателитската комуникација; запознавање со човековите права и приватноста во областа на ИТ; Со совладување на наставмите сосдржини на предметот, питомците треба потполно да се оспособат за користење на компјутеритеи комуникациските мрежи во своето работноокружување.

Содржина на предметната програма:Вовед - Бројни Системи;Позициони системи со основа различна од 10; аритметика на недекадни бројни системи. Развој на компјутерите.Составни делови на персонален компјутер(хардвер и софтвер).Персонален компјутер; Хардверски компоненти и начин на нивната работа. Софтвер, оперативен системОсновни елементи на програмирање; Вовед во програмски јазик Јава; Основни елементи на јазикот Јава; Изрази; Блок наредби и наредби на гранење; Наредби со повторување; Методи; Вовед во класи; Низи; Класи и објекти; Наследување; Посебни класи;