Конкурси

Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно конкурс за запишување студенти/питомци 2022

06.10.2022

Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски Скопје во учебната 2022/2023 година

Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.08.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на ИТ опрема.

Исправка на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје

27.07.2022

Се врши исправка на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 22.07.2022 година.

Конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје

22.07.2022

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија 2022

19.07.2022

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2022/2023 година

Јавен повик за набавка на материјални средства

05.05.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на теренско моторно возило.

Конкурс за избор на наставник и соработник

18.04.2022

Конкурс за избор на наставник и соработник на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје

Прелиминарна листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување 2021

14.12.2021

Прелиминарна листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Конкурс за упатување студенти/питомци на Воена академија „West Point“ 2022/2023

06.12.2021

Конкурс за упатување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија што ќе се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година