Конкурси

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

10.12.2022

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје Се врши исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 01.12.2022 година

Конкурс за избор на наставници на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје

06.12.2022

Конкурс за избор на наставници на Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје

Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно конкурс за запишување студенти/питомци 2022

06.10.2022

Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски Скопје во учебната 2022/2023 година

Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.08.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на ИТ опрема.

Исправка на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје

27.07.2022

Се врши исправка на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 22.07.2022 година.

Конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје

22.07.2022

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија 2022

19.07.2022

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2022/2023 година

Јавен повик за набавка на материјални средства

05.05.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на теренско моторно возило.