Методи на операциони истражувања

Код
IL4062
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
4 Четврти семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Изборен

Цели на предметната програма (компетенции): Целтанаизучувањетонаовојпредметестекнување наосновнитеорискизнаењаодобластанаоперацискитеистражувања, како методологија за применананапреднипринципи, методи и средства воподдршкатанаодлучувањетои планирањетоприуправувањетососложенисистемивоодбраната, безбедноста, економијата, инженерствотоидругиобласти. Се работи за интердисциплинаренприодприпроучувањетоидизајнирањетонаразвојотнасложенисистеми, процесиилиоперации,соцелдасеостваратефективнитепотребинакорисницитенанајекономиченивисококвалитетенначин.Прекуизучувањенасодржините на овојпредметстудентите ќе се запознаат и со некоисофтверскиалаткинаменети за овие модели, кои можат да ги користат во текот на нивната професионална дејност како поддршка во процесите на одлучување и планирање.

Содржина на предметната програмаВовед во операциските истражувања.Примена на операциските истражувања за решавање проблеми од областа на безбедноста и одбраната. Методи на оптимизација. Софтверски решенија за моделите и методите на операциските истражувања; Microsoft MS Project. Елементи од статистиката и веројатноста.Стохастички процеси:Маркови процеси на одлучување. Линеарно програмирање:Геометриско и алгебарско решение; Симплекс метод;Линеарен транспортeн проблем. Модели на мрежна оптимизација:Мрежно планирање; Основни елементи и структура на мрежен дијаграм; Временска анализа по CPM и PERT. Динамичко програмирање:Проблем на ранец. Теорија игри:Статички и динамички игри; Концепти на решенија во игрите; Нешов еквилибриум.