Англиски јазик со воена терминологија 2(АЈВТ 2)

Код
ZL604
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
6 Шести семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од претходнотошколување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надоградат своите знаења поврзани со но не ограничени само на:животна средина, архитектура, енергија, уметност и дизајн и стареење. Темите и функциите се адекватни за средно (intermediate)ниво/ високо средно ниво (upper intermediate) или СТАНАГ 6001:2222.

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate)нивои високо средно ниво (upper intermediate)или СТАНАГ 6001: 2222.Во посебниот делсе обработуваат селектирани темиод воената терминологија на англиски јазик. Општо образовното подрачје опфаќа 80% додека посебниот дел 20% од наставниот фонд.