Виш лектор м-р Елена Трајановска

Воена академија
Виш лектор
Телефон

Професор по англиски јазик

Родена е во Сараево, Босна и Херцеговина, а своето основно училиште го завршила во Скопје. Средното образование го завршила во средното училиште „Орце Николов“ со одличен успех. Омажена. По национална припадност е македонка.

Образование
Има завршено англиска филологија на универзитетот „Паисиј Хилендарски“, Пловдив, Р. Бугарија, кадешто ги има завршено и своите магистерски студии по Лингвистика на англискиот јазик
Обуки и усовршување
Од јуни 2012-февруари 2013 година успешно завршен курс за Медиа тренинг и комуникација
Од септември 2016 – март 2017 успешно завршени обуки: Testing Speaking and Writing; Testing Listening and Reading; Advanced Moodle Platform – from platform to implementation, серија на обуки организирна од страна на Британскиот совет и финансирана од Влад
Од 24 април–12 мај 2017 година, успешно завршува „Напреден семинар за јазично тестирање“, организиран од Меѓународното биро за јазична соработка (BILC) – јазично консултативно тело на НАТО, одржан во Маршал Центарот, Гармиш-Партенкирхен, СР Германија.
Од 12-16 февруари 2018 година, учествува во Програмата за едукатори во одбраната во Република Северна Македонија, спроведена од конзорциумот за Партнерство за мир на одбранбените академии и институтите за безбедносни студии „Зајакнување на демократиите пр
Од 19-23 март 2018 година, учествува во Програмата за едукатори во одбраната во Република Северна Македонија, спроведена од конзорциумот за Партнерство за мир на одбранбените академии и институтите за безбедносни студии „Зајакнување на демократиите преку
На 28 февруари 2021 година, учество на курс за Спроведување на ефективни виртуелни состаноци, NATO DEEP e-academy;
Постдипломски студии E-teacher and E-instructor within a new learning environment caused by COVID-19, организирани и спроведени од Универзитетот Вармиа и Мазури во Олстин, Полска во академската година 2020/2021 (во рамките на ЕКТС системот, по завршување
Членство во стручно-научни здруженија
Членува во организација
Информатички Технологии
Поседува сертификат за информатички технологии, има одлично познавање и активно ги користи сите канцелариски апликации.
Јазици
Македонски
Англиски
Бугарски
Работно искуство
2016 – Професор по англиски јазик на Воената академија „Генерал Михаило Аапостолски“ - Скопје
2012 – 2016 година Медиа тренер во Регионалниот центар за односи со јавноста во Секторот за комуникации, аналитика и оперативна поддршка на Министерството за одбрана
2010 – 2012 година Јазичен тестирач во согласност со НАТО СТАНАГ 6001 во Секторот за човечки ресурси на Министерството за одбрана
2008 – 2010 година Професор по англиски јазик во Центарот за странски јазици, Команда за обука на Армијата
2005 – 2008 година Професор по англиски јазик во Американската јазична програма, како дел од проектот за модернизација на македонската армија
Научни трудови
B. Karovska-Andonovska and E. Trajanovska, How to improve students’ motivation in online education, 2nd International Scientific Conference MILCON 19, Skopje, November 12th 2019, pp 56 – 61;
M. Gjurovikj and E. Trajanovska, Time allotment and its influence in the FLP computer-based assessment of the reading skill, 2nd International Scientific Conference MILCON 19, Skopje, November 12th, 2019, pp 154 – 159;
E. Trajanovska, M. Gjurovikj, B. Ivanova, Standards-based education in achieving language interoperability, Fifth International Scientific Conference FILKO, Stip, 8-9 October 2020, pp 357-363;
B. Karovska-Andonovska, E. Trajanovska, Curricula Analysis in primary, secondary and special schools in N. Macedonia, Spain, and Bulgaria, regarding acquiring knowledge for protection in case of natural disasters, Knowledge International Journal, Invited
E. Trajanovska, M. Gjurovikj, Alignment of the instructional content and standard-based assessment in accordance with STANAG 6001, Knowledge International Journal, vol. 45.5, pp 1167-1172, Skopje, April 2021;