Вовед во компјутерски мрежи (ВКМ)

Код
TZ503
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
6 Шести семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
6
Задолжителност
Задолжителен
Соработник/Стручњак од практика

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на компјутерските мрежии мрежни уреди и опрема

Содржина на предметната програма

  • Вовед во предметот
  • Видови на комуникации кај компјутерските мрежи во поглед на време, простор и начин на комуникација,  рефернтни модели за работа на компјутерските мрежи, поим за елементи и функционирање на протоколи за компјутерските мрежи, разлики во парадигмите преклопување на пакети и преклопување на линии, доцнење кај компјутерските мрежи
  • Вовед во меѓусебно вмрежување - Што е меѓусебно вмрежување?, OSI Референтен Модел, Формати на информациите, ISO хиерархија на мрежите, Конекциски-ориентирани и безконекции, Мрежни услуги, Адресирање при меѓусебно вмрежување
  • Физички интерфејси и каблирање
  • LAN технологии - Што е LAN? LAN Протоколи и OSI Референтниот Модел, LAN методи за контрола на пристап, LAN методи на пренос, LAN топологии, LAN Мрежни уреди, инсталација, конфигурација, безбедност и перформанси, LAN технологии Token Ring, FDDI
  • Етернет – Вовед во Етернет, Етернет уреди, Етернет адресирање, Механизми за пренос, конектирање на различни технологии
  • Интернет протокол - Функционирање на IP Протоколот, IP адресирање, Адресирање на 2 и 3 ниво,  IP подмрежи, класно и бескласно рутирање, Доделување на IP адреси, Фрагментација
  • WAN Технологии - Frame Relay, Switched Multimegabit Data Service (SMDS), High-Speed Serial Interface (HSSI), Synchronous Data Link Control (SDLC), X.25, Dial-Up Technologies
  • Виртуелни приватни мрежи (VPN)
  • Запознавање со безжични и оптички мрежи, методи на пренос, топологии, уреди и конфигурација