Англиски јазик 3 (AJ3)

Код
ZZ306
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
3 Трет семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од претходнотошколување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на поспецифичен вокабулар на општи теми. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надоградат своите знаења поврзани со но не ограничени само на: животни, обичаји и традиции, историја, превоз, животна средина. Темите и функциите се адекватни за средно (intermediate)нивоили СТАНАГ 6001: 1+1+1+1+.

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate)нивоили СТАНАГ 6001: 1+1+1+1+.