Англиски јазик 4 (AJ4)

Код
ZL405
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
4 Четврти семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): Утврдување и проширување на стекнатите знаења  од претходнотошколување; оспособување за ефикасна комуникација во различни ситуации; усвојување на поспецифичен вокабулар на општи и посебни теми. 

Содржина на предметната програма: Во текот на академската година студентите ќе ги надоградат своите знаења поврзани со но не ограничени само на: здравје и здрав начин на живот, откритија и изуми, мода, економија, човечкиот ум. Темите и функциите се адекватни за средно (intermediate)нивоили СТАНАГ 6001: 1+1+1+1+.

Граматичките структури се адекватни за средно (intermediate)нивоили СТАНАГ 6001: 1+1+1+1+.