Пешадиско вооружување со настава по гаѓање 1(ПВНГ 1)

Код
PZ504
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
5 Петти семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Питомците и студентите да добијат основни теоретски знаења од областа на раководењето и лидерството во Питомците да се запознаат со намената, борбените особини на стрелечкото вооружување, начините и правилата на гаѓање со стрелечко вооружување.

Начини и правила на гаѓање со стрелечко вооружување

Обука на послугите и МО - Намена и борбени особини на Митралез12,7mm M2A1и7,62mm M240В; Состав, борбен строј и работа на послугата на ОП; Подготовка на елементи за гаѓање; Видови на Мит. оган во борба; Гаѓање низ меѓупростор, покрај крилото и преку сопствените единици;Гаѓање во услови на ограничена видливост.

Обука на фрлач на гранати 40 mm MK 19 MOD III: Намена и борбени особини на 40 mm MK 19 MOD III;Расклопување и склопување; Подготовка на елементи за гаѓање; Одржување на фрлачот на гранати 40 mm MK 19 MOD III;

Обука на послугите на МФ60mm- Намена, борбени особини на МФ60mmи нивна напоредна разлика;Преглед на МФ и муницијата, испитување на точноста на гаѓањето на нишанската направа; Состав, борбен распоред, работа на послугата, МФ 60mmна ОП; Давање на основниот правец на гаѓањето (ОПГ) на основното орудие; Видови  снопови во МФ­60mmВидови  стрелба во МФ­60mm; Подготовка на почетните елементи за гаѓање со МФ­60mm; Коректура и реперирање со МФ­60mm; Групно гаѓање и пренесување на оганот во МФ­60mm; Гаѓање со оМФ­60mmво услови на ограничена видливост;