Методика на стручна обука на пешадија (МСОП)

Код
PIZ7072
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
7 Седми семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции):

Питомците во улога на командир на одд/вод, методолошки да подготват за начинот на изведување обука, и како да се бори за да се постигне обучена и подготвена единица.

Методолошка подготовка и изведување на следниве теми:

Стрелечко одд/вод во напад - Подготвителни активности за изведување на нападот;Движење до контакт, Изведување на нападот, Планиран напад и напад при ограничена видливост.

Стрелечко одд/вод во одбрана - Подготвителни активности за изведување на одбраната; Шема на огнен систем; Изведување на одбраната; Типови  одбрана, Изведување на гаѓања; Обука на послугите и МО; Обука на послугите на МФ­82мм.