Полемологија (ПОЛ)

Код
ZL203
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
2 Втор семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): студентите да се запознаат со основите на поимањето на војната и науката за војната и стекнат со основни способности за разбирање на војната како општествена појава.

Содржина на предметната програма: Што е војна? Дефинирање и појмовно определување на војната како општествена појава. Историска перцепција за војната од Сун Цу, Макијавели, Клаузевиц. Теории за војната. Основи на воена доктрина. Современи перцепции за војната.