Проф. д-р. Драге Петрески

Проф. д-р. Драге Петрески
Катедра за воена логистика
Раководител
Соработник, полковник
Телефон
Е-пошта

Опис на работната позиција

Роден е во Скопје, каде го завршил и основното училиште. Средното образование го завршил во средното училиште по насока, со успех. По национална припадност е Македонец.

Образование
Има стекнато високо образование
Обуки и усовршување
Има посетувано додатна обука и усовршување
Членство во стручно-научни здруженија
Членува во организација
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Српско-Хрватски
Работно искуство
УГД Воена академија "Михаило Апостолски" - Скопје
Научни трудови
Нема објавени трудови