ХЕМИЈА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА(УЖС)

Код
ZZ302
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
3 Трет семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на научните принципи, концепти и методологии неоп­ход­ни за разбирање на хемиските процеси во животната средина. Иден­ти­фи­ка­ција и анализа на проблемите во животната средина создадени од са­ма­та природа или човекот, како и определување на ризиците, пре­вен­ција на истите и изнаоѓање на алтернативни решенија.

Содржина на предметната програма:Предмет на изучување на хемијата на животната средина. Поделба и опис на системите на животната средина (атмосфера, биосфера и литосфера). Хемиски циклуси во природата. Загадување на животната средина: загадување на воздухот, водата и почвата; материјали и циклуси на материјалите; енергија и движење на енергијата; технолошки развој. Загрозеност на животната средина: промена на климата, озонска обвивка, биодиверзитет, отпад и др. Современи концепти за заштита на животната средина.