Пешадиско вооружување со настава по гаѓање 2(ПВНГ 2)

Код
PL603
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
6 Шести семестар
Неделен фонд
3+3
Кредити
6
Задолжителност
Задолжителен

Питомците и студентите да добијат основни теоретски знаења од областа на раководењето и лидерството во Питомците да се запознаат со намената, борбените особини на стрелечкото вооружување, начините и правилата на гаѓање со стрелечко вооружување.

Обука на послугите на МФ­82mm- Намена, борбени особини на МФ­82mmи нивна напоредна разлика; Преглед на МФ и муницијата, испитување на точноста на гаѓањето на нишанската направа; Состав, борбен распоред, работа на послугата, МФ­82mmна ОП; Давање на основниот правец на гаѓањето (ОПГ) на основното орудие; Видови  снопови во МФ­82mmВидови стрелба во МФ­82mm; Подготовка на почетните елементи за гаѓање со МФ­82mm; Коректура и реперирање со МФ­82mm; Групно гаѓање и пренесување на оганот во МФ­82mm; Гаѓање со оМФ­82mmво услови на ограничена видливост