Оглас за упатување на питомци од Воената академија Скопје на ,,Интернацинален курс за спасување " на Военото Школо за Офицери во Дрезден, Република Германија