Проф. д-р. Александар Главинов

Prof. Ph.D. Aleksandar Glavinov
Катедра за воени науки и вештини
Наставник, Полковник
Телефон
Е-пошта

Одговорен за организација на предавања и научно истражувачкадејност при Катедрата за воени науки и воени вештини.

д-р Александар Главинов,  е редовен професор на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје и визитинг професор на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип на Факултетот за Природни и технички науки  и полковник во Армијата на Република Македонија.

Образование
2010 година - доктор по технички науки, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Градежниот факултет во Скопје
2000 година - магистер по технички науки Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Градежен факултет, Скопје
1992 година - Центарот за високи воени школи на копнената војска- Белград, Србија, Воена академија на Копнена војска, род инженерија
Обуки и усовршување
Има посетувано додатна обука и усовршување
Членство во стручно-научни здруженија
Членува во организација
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Англиски
Работно искуство
2021 - редовен професор на Воената академија (доживотно)
2017-2022 - НАСТАВНИК во 1. Катедра за воени науки и воени вештини, во I Сектор за настава и НИР во Воената академија
2016-2021 - Вонреден професор на Воената академија, Билтен 71 на ВА
2013-2017 - Продекан за финансии инвенстиции и меѓународна соработка во Воената академија
2013 - РАКОВОДИТЕЛ-наставник во 1. Катедра за воени науки и воени вештини, во I Сектор за настава и НИР во Воената академија
2011-2016 - Доцент на Воената академија - Билтен 51 ВА
2011-2012 - ЗАМЕНИК раководител-наставник во 1. Катедра за воени науки и воени вештини, во I Сектор за настава и НИР во Воената академија
2009 - Виш предавач на Воената академија; Билтен 47 и 48 на ВА
2005-2009 - Предавач на Воената академија - реизбор
2002-2004 - Предавач на Воената академија, Билтен 29 на ВА
2001 - Министерството за одбрана на Република Македонија во ГШ на АРМ во Команда за обука во „Секторот за развој на обука и доктрина за аналитичар за развој на доктрина на борбеиа поддршка и имплементација со НАТО во секцијата за развој на доктрина и имле
1999 - Министерството за одбрапа на Република Македонија во ГШ на АРМ во 1. инженериски полк „Б” за „Заменик командант на инженериски баталјон“.
1995 - Министерството за одбрана на Република Македонија во ГШ на АРМ во 1. гардиска бригада „А” за „Командир на инженериска чета“;
1992 - Министерството за одбрана на Република Македонија во ГШ на АРМ во 1. гардиска бригада „А” за „Командир на 1. пионерски вод во инженериска чета“;
Научни трудови
2020 - Примена на кружни крстосници како современи решенија врз безбедноста во сообраќајот.
2020 - Звучните бариери како мерка за заштита од сообраќајната бучава
2020 - Процена на екстерните транспортни трошоци за патната инфраструктура.
2020 - Идејно решение и оправданост за изведба на еднолентна кружна крстосница во Берово.
2020 - Состоjбата на сообраќајната бучава на две делници од автопатот А-2A (E-65) Скопје-Тетово и предлог мерки за заштита.
2019 - National plan for the protection of critical infrastructure - a condition for providing a coordinated approach in establishing national goals and priorities for protecting key resources.
2019 - Guidelines for risk analysis and management in tunnelling.
2019 - Transportation and mobility analysis of a target group.
2019 - Republic of Slovenia and the migrant crisis: history and perspectives.
2019 - Implementation of the unique communication and information system in the Republic of North Macedonia.
2019 - Procedures for dimension of flexible road constructions.
2019 - E-learning
2019 - International migration and terrorism as the main security challenges in 21st century
2019 - Implementation of the unique communication and information system in Republic of North Macedonia.
2019 - Implementation of performance based navigation approaches in Republic of North Macedonia.
2019 - Challenges of the local government for reduction of natural catastrophic in Republic of Macedonia.
2019 - Comparative analysis of system for crisis management on Republic of North Macedonia with crisis management system on Republic of Croatia
2019 - History and perspectives of Kosovo conflict in Southeast Europe.
2019 - Challenges of local self-government for the reduction of natural catastrophe in the Republic of North Macedonia.
2019 - Comparative analysis of the system for Crisis management on Republic of Macedonia with Crisis management system on Republic of Croatia.
2019 - Increase government and local awareness of Disaster Risk Reduction, perspective for socio–economic prosperity of the community.
2018 - Artificial intelligence and use of drones in modern miliтаry operations.
2017 - Critical infrastructure protection and energy security – key factors for building sustainable energy strategy in the Republic of Macedonia.