УПРАВНО ПРАВО (УП)

Код
IZ1062
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
1 Прв семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Изборен

Цели на предметната програма (компетенции): Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на управното право и неговиот однос со другите научни дисциплини, усвојување на знаења од областа на различните облици на управување. Запознавање со организацијата на администрацијата, одговорноста и кадрите во администрацијата, дејноста на органите на управата. Практични примери и примена на Управното право во Армијата и МО.

Содржина на предметната програма: Содржина на предметната програма: Вовед  во административно право, предмет на управното право, извори на управното право основни поими на управното право и положба и улога на државната администрација во РепубликаСевернаМакедонија. Поим и организација на управата,управна функција и контрола над управата  . Локална Самоуправа. Организација на администрацијата. Основи на општа управна постапка.Надлежности и учесници во управна постапка .Странка во управна постапка и комуникација меѓу органите и странките .администрацијата, кадри во администрацијата. Дејности на органите на администрацијата. Акти на управата. Видови на контрола и надзор. Однос помеѓу граѓаните и органите на управата. Административна постапка. Административно судска контрола (управен спор) и прекршочна постапка.Тужбено барање ,судски одлуки и правни лекови.