Мрежни протоколи (МП)

Код
TZ604
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
5 Петти семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
6
Задолжителност
Задолжителен
Соработник/Стручњак од практика

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на мрежните уреди, мрежните протоколи и администрацијата со истите

Содржина на предметната програма

 • Вовед во мрежни протоколи,
 • Интернет протокол верзија 4 заедно со неговите помошници (ARP, ICMP, IGMP, DHCP),
 • разлика помеѓу физичките и Интернет адресите,
 • хиерархијата на Интернет адресите,
 • приватни адреси и NAT, фрагментација на пакети, креирање на адресни планови,
 • проблемите кај IPv4 и креирање на IPv6,
 • процес на проследување и упатување, алгоритми за упатување, интерно и екстерно упатување, автономни системи,
 • RIP и OSPF како претставници на двете групи на протоколи за интерно упатување, со растојание на вектори и со состојби на линии,
 • BGP како претставник на протоколите за екстерно упатување,
 • транспортни протоколи TCP и UDP, контрола на задушување и обезбедување на фер пристап кон ресурсите со различни TCP варијанти,
 • „best effort” моделот за квалитет на услуга и можност за градење на посовршени модели.
 • Сигурност при Интернет комуникација.
 • Филтрирање на IP пакети.
 • Преглед на протоколи за сигурносна комуникација преку Интернет и нивна примена: Firewalls, IPsec (VPN), 802.1X.
 • Протоколи на апликациско ниво.
 • Практична работа во симулирана и реална околина.