Оклопни борбени возила 1(ОБВ)

Код
PZ705
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
7 Седми семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
6
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): питомците/студентите да добијат основни теоретски знаења од областа на оклопните борбени возила, да ја сфатат конструкцијата и начинот на работата на основните типови на оклопни борбени возила во Армијата на Република Северна Македонија и  во други земји, да се оспособат да организираат основно одржување, со што се овозможува нивно правилно чување, ракување и одржување.

Содржина на предметната програма: Вовед и општ опис на оклопните борбените возила; Оклопно тело и купола на оклопно борбено возило (тенк, борбено возило на пешадија, оклопен транспортер);  Мотор и неговите системи -  мотор на тенкот (борбено возило на пешадија, оклопен транспортер); Систем за довод на гориво и воздух; Систем за подмачкување; Систем за ладење на моторот; Системи за загревање на екипажот (и моторот), за стартување на моторот со компримиран воздух, систем за палење на моторот (кај бензинските мотори) и др.; За сите системи: намена, делови на системот и нивно сместување; Дефекти и мерки за нивно спречување; Ракување и одржување; Опслужување и одржување на моторот; Трансмисија - главна спојка, менувач, бочни спојки, бочни преносници; Опслужување и одржување на трансмисијата; Оден дел (систем за движење); Електрични системи; Помошни системи - систем за гасење пожар, систем за противнуклеарна заштита, систем за создавање чадно перде.