Огласи

Конкурс за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

15.03.2023

Академијата распишува конкурс за запишување на30(триесет) кандидати за стручно оспособување и усовршување за офицери за службитево Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија.

Оглас за Програмата за размена со странски академии за 2023 година

15.02.2023

Оглас за Програмата за размена со странски академии за 2023 година

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНИ ЕКСПЕРТИ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.12.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алат

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите 2022/2023

15.12.2022

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2022/2023

Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.08.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на ИТ опрема.

Решение за прием на кандидати за студенти питомци за школување на Воена академија ,,West Point “

31.05.2022

Решение за прием на кандидати за студенти питомци за школување на Воена академија ,,West Point“

Јавен повик за набавка на материјални средства

05.05.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на теренско моторно возило.

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите

11.01.2022

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2021/2022

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите

10.11.2021

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2021/2022