Методика на пешадоско вооружување со настава по гаѓање(МПВНГ)

Код
ZL404
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
4 Четврти семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции):

Питомците во улога на командир на одделние и вод, методолошки да подготват за начинот на изведување обука, да развијат самодоверба и сигурност во начинот на планирање, организација и реализација на обука по ПВНГ, како и да организираат подготовка и реализација на подготвителни и единечни гаѓања.

Содржина на предметната програма:

Методолошка подготовка и изведување на следниве теми:

Пушки АП 7,62 mm М70и/или АП 5,56mmМ-4; Пушкомитралези ПМ 7,62 mmМ72и/или ПМ 5,56mmМ 249; Ставови за гаѓање со стрелачко вооружување, полнење и празнење; Нишанење и чкрапање со стрелачко вооружување и соединување на сите елементи за гаѓање; Запознавање со Упатството и програмите за гаѓање со пешадиско вооружување, должностите на органите на стрелиште и начинот на работа и пополнување на документацијата за гаѓање.