Курс за командири на водови-род пешадија(ККВ)

Код
/
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
8 Осми семестар
Кредити
7
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): Кандидатите за офицери  на курсот за командири на водови - лидери да се оспособат за извршување на почетните командирски должности и задачи во единиците на АРМ и успешно командување, контрола и употреба на своите единици во мир или во војна.

Методи на учење:Метод на усно изложување и практично покажување и извежбување во теренски услови