Доц. д-р. Љупчо Шошоловски

Доц. д-р. Љупчо Шошоловски
Катедра за природни и воено-технички науки
Еразмус+ координатор
Доцент, Мајор
Телефон

Одговорен за квалитативна и квантитативна реализација на предавањата и вежбите во рамките на наставата од областа за која е биран  во наставничко звање и научно истражувачка дејност во Воената академија

Како координатор на Еразмус+ програмата работи на реализација на Еразмус КА 131 мобилности и воспоставување на соработка со други високошколски установи надвор од Македонија.

Љупчо Шошоловски е роден на 03.02.1982 година во Битола. Основното  училиште го завршил во Кичево. Средното образование го завршил во Кичево насока природно-математичка, со одличен успех. Оженет е и татко на 2 деца. По национална припадност е Македонец.

Образование
2022 Доктор по општествени науки,Воена академија- Скопје
Обуки и усовршување
Има посетувано додатна обука и усовршување
Членство во стручно-научни здруженија
Членува во организација
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Српско-Хрватски
Работно искуство
УГД Воена академија "Михаило Апостолски" - Скопје
Научни трудови
Нема објавени трудови