Математика 2 (MAT 2)

Код
ZL201
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
2 Втор семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
8
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и слушателите треба да стекнат основни математички знаења и техники кои ќе им овозможат континуирано следење на натамошни специјализирани курсеви и надградба во науки од природно-математичката област. Изучувањето на материјата ќе придонесе кон развивање на интелектуалните способности на студентите, смислата за истражување, формирањето на работни навики, систематичноста, прецизноста, критичкото размислување и истрајноста во работата.

Содржина на предметната програма.Интегрално сметање: Неопределен интеграл.  Определен интеграл.Несвојствени интеграли. Примена на определениот интеграл. Функции од две реални променливи: Основни поими. Диференцијално сметање кај функции од две реални променливи.  Екстремни вредности. Двојни интеграли. Обични диференцијални равенки (ОДР): Поимот на ОДР. Некои основни типови на ОДР. Комплексни броеви и комплексни функции: Поим на комплексен број, форми и операции. Поим на комплексна функција. Елементарни комплексни функции. Аналитичност на комплексна функција. Интеграл на комплексна функција. Кошиева интегрална формула. Лапласова трансформација и нејзина примена. Фуриева трансформација и незина примена.