Проф. д-р. Билјана Каровска Андоновска

Проф. д-р. Билјана Каровска Андоновска
Катедра за општествени науки
Заменик раководител
Вонреден професор по Уставно право и Човекови права
Одговорно лице за заштитено внатрешно и надворешно пријавување
Телефон
Е-пошта

Проф. д-р. Билјана Каровска Андоновска е роденa во Скопје на 17.06.1971 година, каде го завршила и основното училиште. Средното образование го завршила во Средното училиште ЕПУ ,,Борис Кидрич”, Правна насока, со одличен успех. Мажена е и мајка на едно дете. По национална припадност е Македонка.

 

Образование
2013 Доктор на правни науки, УКИМ Ј.П. Скопје
2009 Магистер на правни науки, Факултет за правни науки, ФОН Универзитет
1997 Правосуден испит
1994 Дипломиран правник, правосудна насока, УКИМ Ј.П. Скопје
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.
Јазици
Македонски
Англиски
Српско-Хрватски
Работно искуство
2016- Воена Академија "Генерал Михаило Апостолски" Скопје
2004-2016 Факултет за правни науки, ФОН Универзитет
1997 Адвокатска дејност
Научни трудови
Karovska Andonovska, B., Constitutional derogations of human rights in state of emergency - European experiences in Covid-19 pandemic, Strategos, Scientific Journal of the Croatian Defense Academy "Dr. Franjo Tuđman" Vol. VI No.1, 2022
Karovska Andonovska, B., Human rights in contemporary armed conflicts, International scientific paper Contemporary Macedonian Defense, Ministry of Defense, 2022
Karovska Andonovska, B., Responsibility for violations of international humanitarian law and application of the principle of Universal Jurisdiction, International Yearbook, Faculty of Security, 2022