ЧОВЕКОВИ ПРАВА(ЧП)

Код
IZ1063
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
1 Прв семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Изборен

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да добијат продлабочени знаења и да го сфатат значењето на човековите права и нивната заштита, како и да се оспособат за соодветно имплементирање на стекнатите знаења при извршување на претсотјните задачи во областа на безбедноста и одбраната на државата.

Содржина на предметната програма:

Поимно определување на човековите права; Развој на идеата и на теориите за човековите права; Карактеристики на човековите права; Класификации на човековите права; Генерации на човекови права; Осврт кон селектирани човекови права; Човековите права на припадниците на вооружените сили; Родовата еднаквост во Армијата; Човековите права во вооружените конфликти и во пост-конфликтните општества; Заштита на човековите права на национално ниво; Инструменти за заштита на човековите права на меѓународно ниво.