Социологија(СОЦ)

Код
ZZ303
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
3 Трет семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги запомнат и разберат главните социолошки правци и теории; да ги разберат основните концепти во социологијата (социјализација, култура, религија, социјални институции итн); да ги разберат главните социолошки методи и да ги идентификуваат нивните добри и лоши страни.

Содржина на предметната програма:

 1. Развој на општествената мисла/Основачи на социологијата.
 2. Поим, предмет и задачи на социологијата.
 3. Општеството како проблем во социологијата: современи ориентации и методи кои се применуваат во социолошките истражувања.
 4. Култура.
 5. Процес на социјализација; чинители и фази на социјализацијата.
 6. Општествени девијации; вредности, норми, санкции.
 7. Општествена интеракција.
 8. Општествена стратификација.
 9. Општествени институции.
 10. Родова еднаквост.
 11. Религија.

Етнички групи.