Соопштенија

Конкурс за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

15.03.2023

Академијата распишува конкурс за запишување на30(триесет) кандидати за стручно оспособување и усовршување за офицери за службитево Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија.

Konkurs për regjistrimin e kandidatëve me cikël të parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe përkryerje profesionale për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

15.03.2023

Akademia publikon konkurs për regjistrim të 30 (tridhjetë) kandidatëve për aftësim dhe përkryerje profesionale për oficerë për shërbimet në Ministrinë së Mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Оглас за Програмата за размена со странски академии за 2023 година

15.02.2023

Оглас за Програмата за размена со странски академии за 2023 година

Open Call for external services

29.12.2022

Military Academy "General Mihailo Apostolski" - Skopje, for the project „Modern tools for wildfir

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНИ ЕКСПЕРТИ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.12.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алат

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација - кандидат м-р Гоце Стоиловски

29.12.2022

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација кандидат м-р Гоце Стоиловски

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите 2022/2023

15.12.2022

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2022/2023

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

10.12.2022

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје Се врши исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 01.12.2022 година