Безбедност на комуникациско-информатички системи

Код
TZ705
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
7 Седми семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
6
Задолжителност
Задолжителен
Соработник/Стручњак од практика

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците да стекнат основни теориски знаења од областа на безбедносните механизми и закани кај комуникациско-информатичките системи

Содржина на предметната програма

 • Безбедносни механизми во комуникациско-информациските системи,
 • Вовед, Потреба од безбедност во комуникациите,
 • Историски преглед,
 • Современи трендови,
 • Основни концепти во криптографија/криптоанализа, Алгоритми. Клучеви.
 • Основни концепти за мрежна безбедност, Разлики кај жични и безжични мрежи.
 • Сигурност во слоевита мрежна архитектура, Физичко и податочно ниво, Автентикација.
 • Сигурност на мрежно и транспортно ниво.
 • Сигурност на интернет комуникации.
 • Сигурност на апликациско ниво.
 • Стандардизација на сигурносните механизами и протоколи. Примена.  
 • Напади кај комуникациско-информациските системи.
 • Работа во виртуелна околна користејќи соодветни софтверски пакети.