Методи на физичката обука(МФО)

Код
ZZ703
Организатор на студиската програма
Циклус на студии
Прв циклус на студии
Семестар
7 Седми семестар
Неделен фонд
2+2
Кредити
4
Задолжителност
Задолжителен

Цели на предметната програма (компетенции): Питомците и студентите да добијат теоретски знаења од физичката обука, да ја сфатат суштината, карактерот и тактиката на физичката подготвеност, развојот на физичката активност, спортот, како и факторите во периодизација и креирање на планови и програми за обука за зголемување и одржување на физичката способност.

Содржина на предметната програма: Тренажна програма за развивање на основните моторни

способности: сила, брзина, експлозивност, брзинска (анаеробна), општа (аеробна) издржливост и

подвижност,

- адаптација заработа и дејствие во тешки услови (зголемено оптоварување, замор, студено и топло),

- совладување вештини применливи во борбени услови: крос-кантри(совладување на природни и вештачки

пречки) боречки вештини, борење со и без оружје,

- преку спортските игри, градење на натпреварувачки дух, спортско однесување, креативност, колективна

одговорност;