Огласи

Конкурси

Соопштенија

Решение за прием на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

21.12.2021
Решение за прием на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Конечна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на воена академија west point во соединетите американски држави во учебната 2022/2023 година

16.12.2021
Конечна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија West Point во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

Конкурс за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на министерството за одбрана и армијата на република северна македонија

16.12.2021
КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

16.12.2021
КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

Прелиминарна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на воена академија west point во соединетите американски држави во учебната 2022/2023 година

15.12.2021
Прелиминарна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија West Point во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

Конечна ранг листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

15.12.2021
Конечна ранг листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Прелиминарна листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

14.12.2021
Прелиминарна листа на добиени резултати на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

:en successful accomplishment of an erasmus + llta (learning, teaching, training activity) on the topic digital problem solving and digital security.: :mk успешно реализирана еразмус+ llta активност на тема дигитално решавање проблеми и дигитална безбедно

12.12.2021
Successful accomplishment of an Erasmus + LLTA (Learning, Teaching, Training Activity) on the topic Digital Problem Solving and Digital Security.Успешно реализирана Еразмус+ LLTA активност на тема Дигитално решавање проблеми и дигитална безбедност

Конкурс за упатување студенти/питомци на Воена академија „West Point“ 2022/2023

06.12.2021
Конкурс за упатување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија што ќе се школуваат на Воена академија „West Point“ во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година