Катедри на Воената академија

Катедри на Воената академија

Секторот за настава и научно-истражувачка работа е организиран во неколку катедри:

 

Катедра за воена логистика

Како организациона единица во состав на Воената академија, Катедрата за воена логистика ги покрива наставните дисциплини од областа на воено-логистичките науки, преку кои питомците и студентите на Воената академија се стекнуваат со знаења неопходни за нивната идна офицерска професија. 

 

 

Катедра за воени науки и воени вештини

Како организациона единица во состав на Воената академија, Катедрата за воена логистика ги покрива наставните дисциплини од областа на воено-логистичките науки, преку кои питомците и студентите на Воената академија се стекнуваат со знаења неопходни за нивната идна офицерска професија. 

 

 

Катедра за природни и воено-технички науки

Како организациона единица во состав на Воената академија, Катедрата за воена логистика ги покрива наставните дисциплини од областа на воено-логистичките науки, преку кои питомците и студентите на Воената академија се стекнуваат со знаења неопходни за нивната идна офицерска професија. 

 

 

Катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување

Како организациона единица во состав на Воената академија, Катедрата за воена логистика ги покрива наставните дисциплини од областа на воено-логистичките науки, преку кои питомците и студентите на Воената академија се стекнуваат со знаења неопходни за нивната идна офицерска професија. 

 

 

Катедра за општествени науки

Како организациона единица во состав на Воената академија, Катедрата за воена логистика ги покрива наставните дисциплини од областа на воено-логистичките науки, преку кои питомците и студентите на Воената академија се стекнуваат со знаења неопходни за нивната идна офицерска професија.