:en succesfuly accomplished project activity from the erasmus+ project integrating digital learning competencies into the education curriculum aalto university in helsinki, finland: :mk реализирана проектнa активност од еразмус + проектот интеграција на д

18.10.2021

ENGLISH


As a part of the Erasmus + project: "Integrating Digital Learning Competencies into the Education Curriculum" in the period from 12-16.10.2021 in the premises of Aalto University in Helsinki, Finland a four-day research workshop was accomplished. In addition to participants from the Military Academy, 12 representatives from Finland, Portugal and Turkey took part in the activity.

As part of the project, in addition to the analysis of the activities so far, specific directions were given for further activities related to the project. Dr. Gabriel Patrocinio, Dr. Patricia Araujo and Dr. Americo Mateus were lecturers in the field of new achievements of digital learning in education.  Barbara  Winn-Hagelstam, one of the representatives of the host country, took care of an excellent event organization.  Representatives in this project from the Military Academy are Dr. Dimitar Bogatinov, assoc. prof. as a project coordinator,   Dr. Andrej Iliev, full. prof. and MSc Goce Stefanoski, teaching assistantThe project aims to raise students' digital skills and is based on digital competence which is one of the 8 core competencies proposed by the European Parliament and the Council for Lifelong Learning. Digital competence includes the secure and critical use of information society technology (IST) for business, communication, and effective networking. This is supported by the basic skills of modern information technology: the use of computers for receiving, evaluating, storing, producing, presenting, and exchanging information and communicating and participating in collaborative information networks.

Project goals: Students of the partner countries to acquire the following competencies by the end of 2022:

1. Complete improvement of information competencies to be in trend with the possibilities of information technology in the XXI century
2. Improved competencies for digital information analysis
3. Improved digital communication and collaboration competencies
4. Improving the competencies for production and processing of digital contents
5. Improving digital security competencies
6. Increased competencies for solving digital problems
7. Complete advancement of the educational process of students through the use of modern digital programs, applications and tools.

Throughout the duration, the project will be continuously performed with monitoring, evaluation and dissemination, through the use of modern information programs and tools, SWOT analysis, teacher competency scale, interviews with students, job interviews of teachers and through the use of state-of-the-art digital project dissemination applications. Variable rates or dependent variables between measurable indicators that will be determined through qualitative and quantitative analysis are the ultimate goals of the project which will be realized using a qualification form, individual development file, digital implementation tools and Digital Implementation Guide.

In order to have the expected impact on concrete and abstract results and outcomes of the end-users, dissemination activities will be carried out before the start of the project, during the project and in the final phase of the project.

Dissemination activities will take place within the partner countries participating in the project in four phases: main target group, partner countries, other decision-makers and other target groups that will be determined within the project.

The Digital practice guide will enable a timely analysis of problem areas, determination of strategy for meeting the needs, determination of learning environments to achieve the goal and to determine the rate of achievement of the goals.

Digital Application Guide will be continuously updated with each new update, achieving a long-term, sustainable cycle. Furthermore, the project will be updated at a satisfactory level, with qualitative changes in the educational process of the partner countries, socio-cultural factors and fulfilment of local expectations as well as financial sustainability.

MACEDONIAN

Во рамки на проектот на Еразмус+ проектот со наслов: „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“ во период од 12-16.10.2021 година во просториите на Аалто универзитетот во Хелсинки, Р.Финска се одржа повеќедневна истражувачка работилница во која, освен учесници од Воената академија, активно учествуваа 12 претставници од државите учеснички од Р.Финска, Р.Португалија, Р.Турција.

Во рамките на проектот во покрај анализа на досегашните активности се дадоа конкретни насоки за понатамошните активности во врска со проектот.  Свои излагања во домен на нови достигнувања на дигиталното учење во образованието имаа: д-р Габриел Патроцинио,  д-р Патриција Араујо и д-р Америко Матеус. За одлична организација на активноста се погрижи Барбара Вин-Хагелстам која беше една од преставничките на државата домаќин на активноста. Преставници во овој проект од Воената академија се: мај. д-р Димитар Богатинов, вон. проф. координатор на проектот, п.полк. д-р Андреј Илиев, ред. проф. и мај. м-р Гоце Стефаноски, соработник.Проектот има за цел да ги подигне дигиталните вештини кај студентите и истиот се заснова на дигитална компетентност која е една од 8-те основни компетенции предложени од Европскиот парламент и Советот за доживотно учење. Дигиталната компетентност вклучува безбедна и критичка  употреба на технологијата на информатичкото општество (ИСТ) за: деловни активности, комуникација и ефикасна мрежна соработка.  Ова е поддржано од основни вештини на современата информатичка технологија: употреба на компјутери за примање, проценка, складирање, производство, презентирање и размена на информации и комуникација и учество во информатички мрежи за соработка.

Цели на проектот: Студентите на партнерските држави до крајот на 2022 година да се здобијат со следниве компетенции:
  1. Целосно подобрување на информатичките компетенции за да бидат во тренд со можностите на информатичката технологија во XXI-от век
  2. Подобрени компетенции за анализа на дигитални информации
  3. Подобрени компетенциите за дигитална комуникација и соработка
  4. Подобрување на  компетенциите за производство и обработка на дигитални содржини
  5. Унапредување  на дигиталните безбедносни компетенции
  6. Зголемени компетенциите за решавање дигитални проблеми
  7.  Целосно унапредување на образовниот процес на студентите преку користење на современи дигитални програми, апликации и алатки.

Во текот на целиот период од траење на проектот, континуирано ќе се врши: мониторинг, евалуација и дисеминација, преку користење на: современи информатички програми и алатки, SWOT анализа, скала за компетентност на наставниците, интервјуа со студентите, анкетни на работно место на наставниците и преку употреба на современи информатички дигитални апликации за дисеминација на проектот. Променливите стапки односно зависните варијалби помеѓу мерливите показатели кои пак ќе бидат детерминирани преку квалитативна и квантитативна анализа се крајните цели на проектот кои ќе се реализираат со помош на формулар за квалификации, индивидуален развоен фајл, алатки за дигитална имплементација и Водич за дигитална имплементација.

Со цел да се има очекуваното влијание на конкретни и апстрактни резултати и исходи на крајните корисници, ќе се спроведат активности за дисеминација пред почеток на проектот, за време на проектот и во завршната фаза  на проектот. Активностите за дисеминација ќе се одвиваат во рамките на партнерските држави, односно државите учесници во проектот во четири фази: главната целна група, партнерски држави, другите носители на одлуки и останатите целни групи кои ќе бидат детерминирани во рамките на проектот.

Водичот за дигитална пракса, ќе овозможи навремено анализирање на проблематичните области, утврдување на стратегијата за исполнување на потребите, детерминација на средини за учење за да се постигне целта и да се определи стапката на постигнување на целите.

Водичот за дигитална апликација ќе се ажурира континуирано при секое ново дополнување, со што ќе се постигне долгорочен, одржлив циклус. Понатаму ќе се обезбеди ажурирање на проектот на задоволително ниво, квалитативни промени во едукативниот процес на државите партнери, социјално-културни фактори, исполнување на локалните очекувања како и финансиска одржливост.

GALLERY