Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија

01.11.2023

Решение за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија "Генерал Михаило-Апостолски"-Скопје, во студиската 2023/2024 година, објавен во дневните печати "Слободен печат" и "Коха" на ден 27.06.2023 година.

Решение