Дополна и измена на конкурс за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби

19.01.2024

 

 ДОПОЛНА И ИЗМЕНА НА КОНКУРС

 за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на

Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија, објавен во Слободен печат и Коха на ден 16.01.2024 година

 

 

Се врши дополна во деловите:

- во ОПШТИ УСЛОВИ во алинеја 2 по зборовите „...општествени науки (правни науки, кинезиологија)...“, се додаваат зборовите  одбрана и безбедност, и ќе гласи „...општествени науки (правни науки, кинезиологија, одбрана и безбедност)...“.

- во ПОСЕБНИ УСЛОВИ во алинеја 13 по зборовите „...научно поле кинезиологија (применета кинезиологија – спорт, физичко воспитување, рекреација и општествена кинезиологија - социологија на физичка култура, психологија на спорт, историја на физичка култура), се додава „... научно поле одбрана (сите области) и научно поле безбедност (сите области)...“.

Се врши измена во делот:

- РОКОВИ: зборовите „... најдоцна до 22.01.2024 година...“ се заменуваат со зборовите „... најдоцна до 25.01.2024 година

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    со почит

                                                                                                                                                       ВОЕНА АКАДЕМИЈА