Огласи

Конкурси

Соопштенија

Решение за дополнување на решението за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти/питомци 2022

15.09.2022
Решение за дополнување на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија, и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2022/2023 година бр. 02-3571/4 од 29.08.2022 година

Настава

01.09.2022
Простори за настава на Воената Академија

Простор

01.09.2022
Просториите на Воената Академија

Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.08.2022
Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на ИТ опрема.