Исправка на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје

27.07.2022

 

 

 

 

 

 

 

ИСПРАВКА

на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје

Се врши исправка на конкурс за избор на наставник на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 22.07.2022 година.

Исправката се однесува во делот кој гласи:

„1. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: (5) ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ПОЛЕ: (515) ОДБРАНА, ОБЛАСТ: (51506) УПРАВУВАЊЕ И КОМАНДУВАЊЕ И (51510) ВОЕНИ ДОКТРИНИ-еден (1) извршител“,

а треба да гласи:

„1. НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: (5) ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, ПОЛЕ: (515) ОДБРАНА, ОБЛАСТ: (51503) ИНТЕГРАЛНА БЕЗБЕДНОСТ, (51506) УПРАВУВАЊЕ И КОМАНДУВАЊЕ И (51510) ВОЕНИ ДОКТРИНИ-еден (1) извршител“.

 

ВОЕНА АКАДЕМИЈА