Решение за дополнување на решението за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок

20.11.2023

Решение за дополнување на решението за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија "Генерал Михаило Апостолски"-Скопје, во студиската 2023/2024 година, објавен во дневните печати "Слободен печат" и "Коха" на ден 27.06.2023 година бр.02-3783/1 од 01.11.2023 година

1