Решение за дополнување на решението за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок

11/20/2023 - 13:55

Решение за дополнување на решението за прием на кандидати по реализиран втор приемен рок согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија "Генерал Михаило Апостолски"-Скопје, во студиската 2023/2024 година, објавен во дневните печати "Слободен печат" и "Коха" на ден 27.06.2023 година бр.02-3783/1 од 01.11.2023 година

1