PLOTËSIM DHE NDRYSHIM TË KONKURSIT Për regjistrimin e kandidatëve me ciklin e parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe shkathtësim profesional për oficerë për shërbime për nevojat

19.01.2024

 

 PLOTËSIM DHE NDRYSHIM TË KONKURSIT

Për regjistrimin e kandidatëve me ciklin e parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe shkathtësim profesional për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të publikuar në Slloboden Peçat dhe Koha më datë

16.01.2024

 

 

Bëhet plotësim në pjesët:

- në KUSHTET E PËRGJITHSHME në alineja 2 pas fjalëve “...shkencat shoqërore (shkencat juridike, kineziologji)...” shtohen fjalët mbrojtje dhe siguri, dhe do të jetë “...shkencat shoqërore (shkencat juridike, kineziologji, mbrojtje dhe siguri)...”.

- në KUSHTET E VEÇANTA në alineja 13 të fjalëve “...fusha shkencore kineziologji (kineziologjia aplikative – sport, edukim fizik, rekreacion dhe kineziologjia shoqërore – sociologji dhe edukatë fizike, psikologji e sportit, historia e edukatës fizike), shtohet “...fusha shkencore mbrojtje (të gjitha sferat) dhe fusha shkencore siguri (të gjitha sferat)...”.

Bëhet ndryshimi i pjesës:

- AFATET: fjalët “...më së voni deri më 22.01.2024...” zëvendësohen me fjalët “...më së voni deri më 25.01.2024...”.

 

Me respekt,

AKADEMIA USHTARAKE