:en kick-off for the military academy’s three-year setoff project: :mk почетен состанок за тригодишниот проект на воената академија - setoff :

03.06.2022

ENGLISH


The Military Academy started the implementation of the Smart Education and Training PrOgram For central and local government servants: Embrace vulnerability as our greatest and innovative tools For risk management – SETOFF (2021-1-ЕЛО1-КА220-ВЕТ-00003026) project by participating in the kick-off meeting in Thessaloniki, Greece.
The project aims to improve the readiness and occupational safety of crisis management and protection and rescue sectors, as well as to incorporate the private sector in the process of future crisis and emergencies management by developing innovative e-training based on successfully tested and implemented simulation model combined with the latest scientific findings and comprehensive training and education needs analysis.


The two-day meeting was attended by 20 representatives from the partner institutions from North Macedonia, Greece, Belgium, and Spain, and provided a platform for discussion of main project activities and determining the plan for successful project goals implementation.
The Military Academy plays an important role in the SETOFF project’s implementation by to a great extent utilizing the knowledge and experience in creating and exploiting e-learning platforms, as well as building effective curricula for asynchronous e-learning.


MACEDONIAN

Воената академија започна со реализација на проектот Smart Education and Training PrOgram For central and local government servants: Embrace vulnerability as our greatest and innovative tools For risk management – SETOFF (2021-1-ЕЛО1-КА220-ВЕТ-00003026) со одржувањето на првиот состанок на 26 и 27 мај 2022 година во Солун, Грција.
Главнaта цел на проектот е подобрување на подготвеноста и безбедноста при работа на секторите за управување со кризи и заштита и спасување, како и вклучување на приватниот сектор во процесот на справување со идните кризи и итни случаи преку развој на иновативна наставна програма за е-обуки базирана на успешно тестиран и имплементиран модел на симулација во комбинација со најновите научни сознанија и сеопфатна анализа на потребите за обука и едукација.


На дводневниот состанок беа присутни 20 претставници од партнерските институции од Северна Македонија, Грција, Белгија и Шпанија и за време на истиот разгледани главните проектни задачи и беше потврден планот за успешна реализација на проектните цели.
Воената академија има важна улога во реализацијата на проектот SETOFF, каде во голема мера ќе може да го примени знаењето и искуството во создавањето и користењето на електронски платформи за учење, како и во областа на создавање на ефективни наставни програми за асинхроно електронско учење.