:en the third transnational project meeting of the predict project was held in malaga on may 10, 2022.: :mk третиот транснационален проектен состанок од проектот предикт се одржа на 10 мај 2022 година, во малага, шпанија.:

17.05.2022

ENGLISH


The 3rd Transnational Project Meeting was celebrated in IT Solutions for All facilities in Malaga, Spain, on May 10, 2022.

Predict is an EU co-funded project that aims to empower inclusive access of children, youth and persons with disability in disaster risk prevention. And incorporate disaster risk knowledge in formal and non-formal education by creating a novel training approach using OER and gamification.

The meeting was attended by representatives of the five institutions from three countries (North Macedonia, Bulgaria and Spain) which make up the consortium.


The main objectives of the Transnational Project Meeting were to recap and summarise all activities developed during the project implementation:

Summary of the IO's activities:

Create a methodological framework for inclusive training of children, young and persons with disabilities.

Development and implementation of innovative and accessible OER Platform.

Creation of a mobile application

Creation of games (Gamification)

Summary of the two multiplier events celebrated and planning for the third multiplier event to be held.

Overview of the activities held during the C1 Activity (train of trainers)

Project management and implementation, financial and administrative tasks. Discussion on the final report and supporting documents to submit (financial report, management, narrative report, dissemination report).

Overview and evaluation of the Project's overall implementation, quality of the outputs, results, communication, and collaboration among partners.

Impact of the Project, new ideas and further collaboration between partners.

The meeting was held throughout the day, and all the topics on the agenda were discussed.

All members of the consortium were delighted with the evolution and goals achieved by the Project.

MACEDONIAN

Третиот Транснационален состанок на проектот беше реализиран во просториите на ИТ решенија за сите во Малага, Шпанија, на 10 мај 2022 година.

ПРЕДИКТ е проект финансиран од ЕУ кој има за цел да го поттикне инклузивниот пристап на децата, младите и лицата со попреченост во превенцијата од ризици од катастрофи. И инкорпорирање на знаењатаза ризиците од катастрофи во формалното и неформалното образование преку создавање нов пристап за обука со користење на отворени образовни платформи (ООП)и гејмификација.

На состанокот присуствуваа претставници на петте институции од три земји (Северна Македонија, Бугарија и Шпанија) кои го сочинуваат конзорциумот.


Главните цели на состанокот на транснационалниот проектен состанок  беа да се резимираат и сумираат сите активности развиени за време на имплементацијата на проектот:

Резиме на активностите на Интелектуалните трудови (ИТ):

Да се ​​создаде методолошка рамка за инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост.

Развој и имплементација на иновативна и достапна платформа за ООП.

Креирање на мобилна апликација

Создавање игри (Gamification)

Резиме на двата мултипликативни  настани со планирање на реализацијата на третиот мултипликативен настан што треба дасе одржи.

Преглед на активностите одржани за време на C1 активност (обукана обучувачи)

Управување со проектоти имплементација, финансиски и административни задачи. Дискусија за финалниот извештај и придружните документи што треба да се достават (финансиски извештај, менаџмент, наративен извештај, извештај за дисеминација).

Преглед и евалуација на целокупната имплементација на Проектот, квалитетот на резултатите, резултатите, комуникацијата и соработката меѓу партнерите.

Влијание на проектот, нови идеи и понатамошна соработка помеѓу партнерите.

Состанокот се одржа во текот на целиот ден, а се разговараше за сите теми од дневниот ред.

Сите членови на конзорциумот беа воодушевени од евалуацијата и целите постигнати со Проектот.

GALLERY