:en successfully accomplished first online meeting for erasmus+ka220 project future classrooms' leadership: :mk реализиран првиот онлајн состанок за еразмус+ka220 проектот future classrooms' leadership:

05.02.2022

ENGLISH


The first online meeting for the Erasmus+KA220 project "Future Classrooms' Leadership" took place on Friday, February 4th.
All partners attended the meeting, who, at the beginning did a short presentation of their institutions. During the meeting, the responsibilities of the partners and the activities to be carried out during the realization of the project were reflected. Additionally, there was a fruitful discussion about the web 2.0 tools to be used in the planning, monitoring and evaluation process of the project. The next activity of the project is the first transnational meeting to be held at the project coordinator in Poland.


The project will be implemented from March 2022 to March 2024. Participants in the project are representatives from the Republic of Poland as coordinator and partners from Bulgaria, Romania, Turkey and Italy. The main goal of the project is to fill the gap in the digital competence of partners, by incorporating digital tools, and developing skills for communication and co-operation with the EU institutions.


MACEDONIAN

Првиот онлајн состанок од Еразмус+KA220 проектот „Future Classrooms' Leadership“ се одржа во петок, 4-ти февруари.
На состанокот присуствуваа сите партнери кои на почетокот кратко ги претставија своите институции. За време на состанокот беа разгледани одговорностите на партнерите како и  активностите што треба да се спроведат во текот на реализација на проектот. Дополнително беа дискутирани и алатките за веб 2.0 што треба да се користат во процесот на планирање и мониторинг и евалуација. Следна актиност од проектот е првиот транснационален состанок кој ќе се реалзира кај проектниот координатор во Полска.
Проектот ќе се реализира во период од Март 2022 до Март 2024 година. Учесници во проектот се претставници од Р.Полска како координатор и партнери од Р.Бугарија, Р.Романија, Р.Турција и Р.Италија. Главнaта цел на проектот е да се пополни јазот во дигиталната компетентност на партнерите, со инкорпорирање на дигитални алатки, како и да се развијат вештини за комуникација и соработка со институциите на ЕУ.

GALLERY