:en konkurs për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e ministrisë së mbrojtjes dhe armatës së republikës së maqedonisë së veriut në ciklin e parë të studimeve në akademinë ushtarake gjeneral mihailo apostollski – shkup për vitin akademik 2021/20

24.07.2021

Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 nga Ligji për Akademinë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 83/2009), Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup publikon

K O N K U R S


për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2021/2022Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski” – Shkup shpall Konkurs për regjistrimin e  studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake për 25 kandidatë.

Studimet e ciklit të parë të studimeve organizohen sipas programeve studimore të akredituara me ligj, normativa, standarde dhe metodologji të pranuara nga hapësira e vetme Evropiane për arsim të lartë, të vlerësuara me kredi sipas EKTS-së. Programet studimore të ciklit të parë të studimeve në Akademi përmbajnë 240 kredi dhe zgjasin katër vite. Çdo vit në programin studimor përmban 60 kredi.

TË DREJTË PJESËMARRJEJE NË KONKURS


Të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs kanë kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e përgjithshme:
 • të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • të kenë të mbaruar arsim të mesëm katërvjeçar;
 • mos të jenë më të moshuar se 21 vjeç në ditën e aplikimit dhe dorëzimit të dokumenteve dhe
 • të jenë të aftë psiko-fizikisht (vërtetohet përmes komisionit ushtarako-mjekësor).

Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e veçanta:
 • të mos të kenë marrë masë ndalese për kryerje të profesionit, aktivitetit apo detyrës;
 • të plotësojnë kriteret e sigurisë sipas Ligjit për Informata të Klasifikuara, që i vërteton shërbimi përkatës në Ministrinë e Mbrojtjes
 • me sukses të kenë kaluar testin për aftësi fizike me Test – program për kontrollimin e përgatitjes fizike.

Kandidatët shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut që kanë kryer arsimin e mesëm  në Republikën e Maqedonisë së Veriut apo një pjesë të arsimit të mesëm  jashtë shtetit si dhe kandidatët që kanë mbaruar maturë ndërkombëtare, regjistrohen në kushte të barabarta dhe kritere të ciklit të parë të studimeve.

Gjatë përzgjedhjes së kandidatëve për shkollim në Akademi mbahet llogari për përfaqësim përkatës dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive etnike dhe zhvillim të perspektivës gjinor, duke respektuar parimet e profesionalizmit dhe kompetencave.

Pjesëtarë të forcave të sigurimit, fëmijë të pjesëtarit të vrarë ose të ndjerë dhe fëmijë të invalidit të luftës nga grupi I deri VII, në pajtim me nenin 13 paragrafi (2) nga Ligji për të drejtat e veçanta të pjesëtarëve të forcave të sigurimit të Republikës së Maqedonisë dhe të anëtarëve të familjeve të tyre, kanë përparësi gjatë regjistrimit në Akademi, pa pagesë të participimit në kuadër të kuotave të përcaktuara na Qeveria e Republikës së Maqedonisë për numrin e studentëve kadetë të Akademisë, nëse i kanë plotësuar kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për regjistrim në Akademi dhe kushtet e konkursit publik. Këtë të drejtë kandidatët e realizojnë me parashtrimin e dokumenteve të lëshuara nga organi shtetëror kompetent, gjatë paraqitjes në konkursin publik.

KRITERET E PËRZGJEDHJES PËR REGJISTRIM


Gjatë përzgjedhjes së kandidatëve për regjistrim të ciklit të parë në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski” – Shkup, vitin akademik 2021/2022 krahas kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta merren parasysh kriteret e mëposhtme:
 • suksesi përgjithshëm i kandidatëve në të gjitha lëndët të arritur në arsimin e mesëm;
 • suksesi nga provimi i realizuar pranues nga matematika;
 • suksesi i provimit të realizuar me shkrim nga gjuha angleze dhe
 • suksesi i arritur nga testi i aftësive fizike.

VLERËSIMI I SUKSESIT


Vlerësimi i kritereve shprehet me pikë.

Numri maksimal i pikëve që kandidati mund ta fitojë sipas të gjitha kritereve është 100 pikë.

Suksesi i përgjithshëm i kandidatëve në të gjitha lëndët, i arritur në arsimin e mesëm merr pjesë me më së shumti 60 pikë.

Në suksesin e përgjithshëm të arritur në arsimin e mesëm, si kriter për regjistrim, shtohet:
 • suksesi i provimit pranues nga lënda e matematikës, me më së shumti 15 pikë;
 • suksesi i provimit pranues nga gjuha angleze, me më së shumti 15 pikë;
 • suksesi nga kontrollimi i përgatitjes fizike vlerësohet me më së shumti 10 pikë.

Vlerësimi i suksesit në arsim të mesëm bëhet si vijon: mblidhen të gjitha notat e dëftesave nga të gjitha vitet, shuma e fituar ndahet nga numri i notave dhe kështu mesatarja e fituar shumëzohet me 12. Në këtë mënyrë mund të merren maksimum 60 pikë.

Vlerësimi i provimit pranues për matematikë përbëhet nga kontrolli i njohurisë për matematikë nga arsimi i mesëm, përmes Testit-kontrollit –  http://www.ma.edu.mk/node/442

Vlerësimi i provimit pranues për gjuhë angleze përbëhet nga kontrolli i gjuhës angleze përmes hyrjes në test – American Language Course Placement Test (ALCPT) – https://www.dlielc.edu/testing/alcpt_test.php

Vlerësimi i përgatitjes fizike që përbëhet nga kontrolli i përgatitjes fizike të kandidatëve është dhënë në Shtojcën 1 të Rregullores për kushtet, kriteret, mënyrën dhe procedurën për realizimin e konkursit publik dhe procedurën për zgjedhje të kandidatëve për regjistrim të ciklit të parë të studimeve në Akademinë ushtarake – http://www.ma.edu.mk/node/969

PROCEDURA PËR ZBATIMIN E KONKURSIT


Për realizimin e Konkursit për regjistrim në ciklin e parë të studimeve të Akademisë formohet komisioni i konkursit, nën komisioni për realizimin e provimit pranues nga lënda e matematikës, gjuhës angleze dhe për pranim të dokumenteve dhe për përpunimin e të dhënave.

Procedura për realizimin e provimit pranues për matematikë dhe gjuhë angleze realizohet sipas Test-programit të Akademisë.

Testimi i kandidatëve bëhet në mënyrë anonime me përdorim të shifrës, në vend të emrit dhe mbiemrit.

Pas kryerjes së provimit pranues në matematikë dhe anglisht, Komisioni i Konkurrencës përgatit një rang-list fillestare të kandidatëve, e cila përfshin: numrin e pikëve nga arsimi i mesëm (suksesi i mesëm), numrin e pikëve nga provimi pranues në matematikë dhe numrin e pikë nga provimi pranues i kryer në anglisht, për secilin kandidat.

Para fillimit të testit të aftësisë fizike, përcaktohet aftësia psiko-fizike e kandidatëve. Ky kontroll është i një natyre eleminuese.

Aftësia psiko-fizike e kandidatëve përcaktohet duke kryer ekzaminime specialiste dhe duke dhënë raport, vlerësim dhe mendim nga Komisioni Ushtarak Mjekësor.

Komisioni Mjekësor Ushtarak paraqet një njoftim të nënshkruar nga anëtarët e komisionit për ekzaminimet mjekësore të kryera të kandidatëve në Komisionin e Konkurrencës, brenda tre ditëve nga provimet e kryera.

Gjatë kontrollit të aftësisë psiko-fizike, kandidatët duhet të kenë dokumente identiteti (letërnjoftim ose pasaportë) dhe librezë shëndetësore.

Kundër Raportit, vlerësimit dhe mendimit të Komisionit Mjekësor Ushtarak, kandidati mund të paraqesë kundërshtim në Komisionin Mjekësor Ushtarak të Shkallës së Dytë. Vendimi i Komisionit Mjekësor Ushtarak të Shkallës së Dytë është përfundimtar.

Procedura për kryerjen e testit të përgatitjes fizike përbëhet nga kontrolli i përgatitjes fizike nga Komisioni qendror për kontrollimin e aftësisë fizike të personelit ushtarak aktiv në detyrë në Ministri, për pranimin e personelit ushtarak për të shërbyer në Ushtri, si dhe për mbikëqyrjen e punës së komisioneve nga komandat dhe njësitë e Ushtrisë, në disiplinat e mëposhtme:

Kërcim në largësi nga vendi

Qëndrim në traversë

Ushtrime barku

Vrapim

Meshkuj

Femra

Meshkuj

Femra

Meshkuj

Femra

Meshkuj 1600 m

Femra 800 m

Pikë për minimum

centimetra

përsëritje

Qëndrime në traversë /sek.

ngritje

minuta

180

120

3

3

25

25

8,00

6,00


Kontrolli i përgatitjes fizike ka karakter eliminues dhe në procedurat e mëtejshme nuk renditen kandidatët të cilët nuk plotësojnë normat e parashikuara, apo ata të cilët nuk fitojnë së paku 50% të pikëve të parapara për secilën disiplinë veç e veç, gjegjësisht gjithsej 5 pikë nga 10 pikët e mundshme për të gjitha disiplinat.

Gjatë testimit të aftësive kandidatët duhet të kenë me vete dokumente për identifikim (letër njoftimi ose pasaportë) dhe pajisje sportive.

Në afat prej 24 orëve pas marrjes së gjitha rezultateve, Komisioni i konkursit përpilon dhe publikon në tabelën për shpallje dhe në ueb faqen e Akademisë rang-listën preliminare e kandidatëve për regjistrim në ciklin e parë të studimeve në Akademi.

Në rang-listën preliminare theksohet numri i pikëve nga arsimi i mesëm (suksesi mesatar), numri i pikëve nga provimet e realizuara pranuese nga lënda e matematikës dhe gjuhës angleze, numri i pikëve nga kontrollimi i përgatitjes fizike dhe numri i përgjithshëm i pikëve për secilin kandidat.

Kusht për rangim dhe zgjedhje të kandidatëve për pranim në Akademinë, është të kenë të fituar së paku 60 pikë, të fituar në të gjitha bazat, nga 100 pikët e mundshme.

Në rang-listën preliminare, kandidati ka të drejtë të ankohet deri te Drejtoria e dekanatit të Akademisë pranë Komisionit të Konkursit brenda 24 orëve nga koha e publikimit të saj. Ankesa dorëzohet personalisht në lokalet e Akademisë ushtarake në Shkup në rr. “Vasko Karangeleski” pn.

Vendimet në lidhje me ankesat publikohen në tabelën për shpallje dhe në ueb faqen e Akademisë, në afat prej 24 orëve nga kalimi i afatit për parashtrim të ankesave.

Vendimi i Drejtorisë së Akademisë në lidhje me ankesat është përfundimtare.

Në rast se nuk ka të dorëzuara ankesa në afatin e përcaktuar, rang-lista preliminare bëhet përfundimtare.

Në rast se dy ose më shumë kandidatë kanë pikë të barabarta dhe nuk mund të bëhet përzgjedhja  e numrit të paraparë të kandidatëve për pranim na Akademi, përparësi në zgjedhje do të kenë kandidatët – fitues të çmimeve në konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare në fusha të rëndësishme për programin përkatës studimor. Llojin dhe përshtatshmërinë çmimeve dhe mirënjohjeve e përcakton Komisioni i konkursit.

Pas publikimit të rang-listës, këshilli mësimor-shkencor i Akademisë miraton propozim-mendim mbi të dhe të njëjtën ia dorëzon ministrit të mbrojtjes, i cili merr vendimin përfundimtar për pranimin e kandidatëve nga lista.

AFATET


Kandidatët e interesuar për pranim në Akademinë Ushtarake për vitin akademik 2021/2022 mund të aplikojnë në Akademinë ushtarake në Shkup në rr.”Vasko Karangeleski” pn ose në mënyrë elektronike (dokumente origjinal të skanuara) në e-mailin: upisi_va@mod.gov.mk në afatin e parë regjistrues  në ditët 04.; 05. dhe 06.08.2021, prej orës 08:30 deri në ora 16:30. Nëse në afatin e parë pranues nuk plotësohet numri i planifikuar i kandidatëve, Akademia Ushtarake do të organizojë një afat të dytë regjistrimi më datë  07.09.2021, në periudhë prej orës 08:30 deri 16:30 dhe nëse nuk pranohen kandidatë në numrin e planifikuar, Akademia ushtarake do të organizojë edhe afat të tretë regjistrues më datë 21.09.2021, në periudhën prej orës 08:30 deri 16:30.

Kandidatët që do të paraqiten në mënyrë elektronike, janë të detyruar që dokumentet e duhura për paraqitje, në origjinal ti parashtrojnë deri te Akademia ushtarake më së voni gjatë realizimit të kontrolleve të përgatitjes fizike.

Pas përcaktimit të listave për paraqitje, kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit do të thirren për të testuar aftësitë psikofizike, përgatitjen fizike dhe për dhënien e provimeve pranuese për matematike dhe gjuhë angleze.

DOKUMENTET PËR PARAQITJE NË KONKURS


Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:
 • lutje, që merret në Akademinë Ushtarake ose mund të shkarkohet nga linku në vijim: http://www.ma.edu.mk/node/444
 • fletëparaqitje, që merret në Akademinë Ushtarake ose mund të shkarkohet nga linku në vijim: http://www.ma.edu.mk/node/444
 • dëftesa për të gjitha katër vitet e shkollës së mesme;
 • certifikatë shtetësie;
 • certifikatë të lindjes;
 • vërtetim nga gjyqi përkatës se nuk është marrë masë sigurie si ndalesë për kryerje profesioni, veprimtarie ose detyre dhe
 • vërtetim nga mjeku amë për gjendjen e përgjithshme shëndetësore të kandidatit.

Kandidatët shtetas të Republikës së Maqedonisë  së Veriut që arsimin e mesëm apo një pjesë të arsimit të mesëm e kanë përfunduar jashtë vendit duhet të dorëzojnë dokument të lëshuar nga Ministria kompetente për nostrifikim të dëftesave për të gjitha vitet, për pjesën e viteve të mbaruara jashtë shtetit ose për diplomën e arsimit të mesëm të marrë jashtë vendit.

SHKOLLIMI, TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E STUDENTËVE


Kandidatët të cilët janë paraqitur në ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes, gjegjësisht të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut pas përfundimit të studimeve marrin statusin studentë/kadetë.

Gjatë kohës së shkollimit studentëve/kadetëve u sigurohen: akomodim në internate, ushqim, uniforma, veshje të brendshme dhe mbathje, tekste shkollore dhe mjete të tjera si dhe pajisje ndihmëse të nevojshme për studime, pa kompensim, sigurim shëndetësor dhe invalidor, pagesa mujore për të mbuluar nevojat personale më elementare, shpenzime të rrugës për ardhje në Akademi dhe kthim në fillim dhe mbarim të çdo viti shkollor dhe gjatë pushimit shkollor, si dhe shpenzime rrugore për tu dërguar në praktikë nga Akademia ushtarake.

Të drejtat dhe obligimet e posaçme mes studentëve/kadetëve dhe Akademisë ushtarake rregullohen me marrëveshje në pajtim me Ligjin për Akademi ushtarake dhe Statutin e Akademisë ushtarake.

Pas përfundimit të shkollimit studentët/kadetët dalin me rangun nëntoger nga gjinia përkatëse dhe pranohen në shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjegjësisht në punë në Ministrinë e mbrojtjes.

Me respekt,

AKADEMIA USHTARAKEMACEDONIAN

Врз основа член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува

К О Н К У Р С

за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, распишува Конкурс за запишување на студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија за 25 кандидати.
Студиите на прв циклус студии се организираат според студиски програми акредитирани со закон, според нормативите, стандардите и методологијата прифатени од единствениот европски простор за високо образование, вреднувани со кредити по ЕКТС. Студиските програми на прв циклус на студии на Академијата содржат 240 кредити и траат четири години. Секоја година на студиската програма содржи 60 кредити.ПРАВО НА УЧЕСТВО НА КОНКУРС

На Конкурсот може да се пријавуваат кандидати кои ги исполнуваат општите услови: • да се државјани на Република Северна Македонија;
 • да завршиле четиригодишно средно образование;
 • да не се постари од 21 година на денот на пријавување и поднесување документии
 • да се психофизички способни (утврдува военолекарска комисија).

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнат и посебните услови: • да не им е изречена мерка на безбедносна забрана за вршење професија, дејност или должност;
 • да ги исполнуваат безбедносните критериуми според Законот за класифицирани информации, што ги утврдува надлежна служба во Министерството за одбрана;
 • успешно да го положат тестот за физичка способност во согласност со Тест-програмaта за проверка на физичка способност.

Кандидатите државјани на Република Северна Македонија кои средното образование го завршиле во Република Северна Македонија, или дел од средното образование го завршиле во странство како и кандидатите кои завршиле меѓународна матура, се запишуваат на прв циклус на студии под еднакви услови и критериуми.
При изборот на кандидатите за запишување на Академијата се води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците и развој на родовата перспектива, со почитување на принципите на стручност и компетентност.
Припадниците на безбедносните сили, деца на загинат или починат припадник на безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група, од член 13 став (2) од Закон за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства, имаат предност при запишување на Академијата, без плаќање на партиципација во рамките на утврдените квоти од Владата на Република Северна Македонија за бројот на студенти питомци на Академијата, доколку ги исполниле општите и посебните услови за запишување на Академијата и условите од јавниот конкурс. Ова право кандидатите го остваруваат со приложување на документи издадени од надлежен државен орган, при пријавување на јавниот конкурс.КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При изборот за запишување на кандидатите на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година, покрај општите и посебните услови се земаат предвид и следните критериуми:
општиот успех на кандидатите по сите предмети постигнати во средното образование;
успехот од спроведениот приемен испит по математика;
успехот од спроведениот приемен испит по англиски јазик и
успехот постигнат на проверката на физичката способност.
ВРЕДНУВАЊЕ НА УСПЕХОТ
Вреднувањето на критериумите се изразува во поени.
Максималниот број поени што кандидатот може да ги освои според сите критериуми изнесува 100 поени.
Општиот успех на кандидатите по сите предмети постигнат во средното образование учествува со најмногу 60 поени.
На општиот успех постигнат во средното образование, како критериум за запишување, се додава: • успехот од приемниот испит по математика, со најмногу 15 поени;
 • успехот од приемниот испит по англиски јазик, со најмногу 15 поени;
 • успехот од проверката на физичката подготвеност со најмногу 10 поени.

Вреднувањето на успехот од средното образование се врши на тој начин што се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценки и вака добиениот среден успех се множи со 12. На ваков начин може да се добијат максимум 60 поени.
Вреднувањето на приемниот испит по математика се состои од проверка на знаењето по математика од средно образование, преку Тест-проверка – http://www.ma.edu.mk/node/442
Вреднувањето на приемниот испит по англиски јазик се состои од проверка на англискиот јазик преку полагање на тестот –American Language Course Placement Test (ALCPT) – https://www.dlielc.edu/testing/alcpt_test.php
Вреднувањето на физичката подготвеност што се состои од проверка на физичката подготвеност на кандидатите е дадена во Прилог 1 на Правилникот за услови, критериуми, начинот и постапката за спроведување на јавен конкурс и постапка за избор на кандидати за запишување на прв циклус на студии на Воената академија – http://www.ma.edu.mk/node/969ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

За спроведување на Конкурсот за запишување на прв циклус студии на Академијата се формира конкурсна комисија, поткомисии за спроведување на приемниот испит по математика, по англиски јазик и за прием на документи и обработка на податоци.
Постапката за спроведување на приемниот испит по математика и по англиски јазик се изведува согласно Тест-програмата на Академијата.
Тестирањето на кандидатите се врши анонимно со користење на шифра, наместо име и презиме.
По спроведување на приемниот испит по математика и англиски јазик, Конкурсната комисија изготвува првична ранг-листа на кандидатите, во која влегуваат: бројот на поени од средно образование (среден успех), бројот на поени од спроведениот приемен испит по математика и бројот на поени од спроведениот приемен испит по англиски јазик, за секој кандидат.
Пред отпочнувањето на тестот за физичка подготвеност, се врши утврдување на психофизичката способностна кандидатите. Оваа проверка е од елиминаторен карактер.
Психофизичката способност на кандидатите се утврдува преку спроведување на специјалистички прегледи и давање на наод, оценка и мислење од страна на Военолекарската комисија.
Военолекарската комисија доставува известување потпишано од членовите на комисијата за извршените лекарски прегледи на кандидатите до Конкурсната комисија, во рок од три дена од спроведените прегледи.
При проверка на психофизичката способност, кандидатите треба да имаат документи за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош) и здравствена книшка.
Против Наодот, оценката и мислењето на Военолекарската комисија кандидатот може да поднесе приговор до Второстепената военолекарска комисија. Одлуката на Второстепената военолекарска комисија е конечна.
Постапката за спроведување на тестот за физичка подготвеност се состои од проверка на физичката подготвеност од страна на Централната комисија за проверка на физичката способност на активниот воен персонал на должност во Министерството, за прием на воен персонал на служба во Армијата, како и за надзор на работата на комисиите од командите и единиците на Армијата, по следните дисциплини:


Скок во далечина од место Згиб на вратило Стомачни подигања Трчање
мажи Жени мажи жени Мажи жени мажи

1600 m
жени
800 m
Поени за минимум сантиметри репетиции издржани во згиб/сек. подигања минути
180 120 3 3 25 25 8,00 6,00

Проверката на физичката подготвеност има елиминаторен карактер и во понатамошната постапка нема да се рангираат кандидатите што не ги задоволиле предвидените норми, односно што не освоиле најмалку 50% од поените предвидени за секоја дисциплина поединечно, односно вкупно 5 поени од можните 10 поени за сите дисциплини.
При проверка, кандидатите треба да имаат документи за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош) и спортска опрема.
Во рок од 24 часа по добивање на сите резултати, Конкурсната комисија изготвува и објавува на огласната табла и на веб-страната на Академијата прелиминарна ранг-листа на кандидатите за запишување на прв циклус на студии на Академијата.
Во прелиминарната ранг-листа се истакнуваат бројот на поени од средното образование (среден успех), бројот на поени од спроведените приемни испити по математика и англиски јазик, бројот на поени од проверка на физичката подготвеност и вкупниот број поени за секој кандидат.
Услов за рангирање и избор на кандидатите за прием на Академијата, е да имаат освоени најмалку 60 поени, добиени по сите основи, од можните 100 поени.
На прелиминарната ранг-листа, кандидатот има право на приговор до Деканатската управа на Академијата преку Конкурсната комисија, во рок од 24 часа од нејзиното објавување. Приговорот се доставува лично во деловодството на Воената академија во Скопје на ул. ,,Васко Карангелески“ б.б.
Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла и на веб страницата на Академијата, во рок од 24 часа од истекување на рокот за поднесување приговори.
Одлуката на Управата на Академијата по приговорите е конечна.
Доколку нема пристигнато приговори во соодветниот рок, прелиминарната ранг-листа станува конечна.
Во случај два или повеќе кандидати да имаат еднаков број на поени и да не може да се изврши избор на предвидениот број кандидати за прием на Академијата, предност при избор за запишување на Академијата имаат кандидатите кои се добитници на награди и признанија на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма. Видот и соодветноста на наградите и на признанијата ги утврдува Конкурсната комисија.
По објавување на конечната ранг-листа, Наставно-научниот совет на Академијата, донесува предлог-мислење за истата и го доставува до министерката за одбрана, која донесува конечно решение за прием на кандидатите од листата.РОКОВИ

Заинтересираните кандидати за упис на Воената академија за учебната 2021/2022 година може да се пријават во деловодството на Воената академија во Скопје на ул. „Васко Карангелески“ б.б. или електронски (скенирани оригинални документи) до Академијата на електронска пошта: upis_va@mod.gov.mk на првиот пријавен рок во деновите 04., 05. и 06.08.2021година, во време од 08,30 до 16,30 часот. Доколку во првиот пријавен рок не бидат примени кандидати во предвидениот број, Воената академија ќе организира втор уписен рок на ден 07.09.2021 година, во време од 08,30 до 16,30 часот и доколку повторно не бидат примени кандидати во предвидениот број, Воената академија ќе организита и трет уписен рок на 21.09.2021 година, во време од 08,30 до 16,30 часот.
Кандидатите кои ќе се пријават електронски се должни потребните документи за пријавување во оригинал да ги достават до Воената академија најдоцна при спроведувањето на проверките на физичка подготвеност.
По утврдувањето на пријавните листи, пријавените кандидати што ги исполнуваат условите од конкурсот ќе бидат повикани за утврдување на психофизичката способност, физичката подготвеност и за полагање на приемните испити по математика и англиски јазик.ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

Кандидатите треба да ги поднесат следниве документи: • молба, што се добива во Воената академијаили може да се симне од следниот линк:http://www.ma.edu.mk/node/444
 • пријавен лист, што се добива во Воената академија или може да се симне од следниот линк:http://www.ma.edu.mk/node/444
 • свидетелства за сите четири години од средното образование;
 • уверение за државјанство;
 • извод од матичната книга на родени;
 • уверение од надлежен орган за неизречена мерка на безбедносна забрана за вршење професија, дејност или должност и
 • потврда од матичен лекар за здравствената состојба на кандидатот.

Кандидатите државјани на Република Северна Македонија што средното образование или што дел од средното образование го завршиле во странство треба да достават документ издаден од надлежно министерство за нострификација на свидетелства за сите години, за дел од годините што ги завршиле во странство или диплома за завршено средно образование добиена во странство.ШКОЛУВАЊЕ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТУДЕНТИТЕ

Кандидатите што се пријавиле за прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана, односно за Армијата на Република Северна Македонија по запишувањето на студиите се стекнуваат со статус студент/питомец.
За време на школувањето на студентите/питомци им се обезбедува: интернатско сместување, исхрана, униформа, долна облека и обувки, учебници и други предмети и помагала потребни за студирањето, без надомест, здравствено и инвалидско осигурување, месечни примања за подмирување на најнеопходните лични потреби, патни трошоци за доаѓање на Академијата и враќање на почетокот и крајот на секоја учебна година и при школскиот распуст, како и патни трошоци за упатување на пракса од Воената академијата.
Посебните права и обврски меѓу студентите/питомци и Воената академија се уредуваат со договор во согласност со Законот за Воена академија и Статутот на Воената академија.
По завршувањето на школувањето студентите/питомци се произведуваат во чин потпоручник од соодветен род и се примаат на служба во Армијата на Република Северна Македонија, односно на работа во Министерството за одбрана.
Со почит,
ВОЕНА АКАДЕМИЈА