:en presented results from erasmus+ project predict 26.11.2020: :mk презентирани резултатите од ерасмус + проектот предикт:

30.11.2020

ENGLISH


On 26.11.2020 in hotel Holiday Inn in Skopje a multiplier event was held in the scope of the PREDICT project - Prevention of Disasters ICT (informatics and computer technologies) implemented within the Erasmus+ programme of the European Union (KA201-Strategic Partnership for school education). During the multiplier event, there was a presentation of the results from the research conducted within Intellectual Output 1 “Creation of a methodological framework (training and desktop research) regarding inclusive training of children, youth, and persons with disabilities”.
The results referred to the curricula analyses in primary, secondary and special schools in Macedonia, Spain and Bulgaria, analyses of semi-structured interviews with experts from schools, crisis management, and protection and rescue institutions in the mentioned countries, as well as research questionnaires filled-in by participants with or without disabilities in the role of students and pupils in primary, secondary, and special schools in each of the countries.
Beside the representatives from project partner institutions, the event was also attended by representatives from the Ministry of Defense, Crisis Management Center, Radiation Safety Directorate, “Ss. Cyril and Methodius” University, Institute of Special Education and Rehabilitation, “St. Clement of Ohrid” University, Faculty of Security, representatives from primary and secondary schools, and NGOs.
The Military Academy “General Mihailo Apostolski” is the coordinating institution in this international project, which also includes the participation of the IT company IT FOR ALL from Malaga, Spain, the Chief Directorate Fire Safety and Civil Protection from Sofia, Bulgaria, as well as the primary school “Stiv Naumov” from Skopje, and the state school center for education and rehabilitation “Partenij Zografski” from Skopje. Nikola Kletnikov, MA from the Military Academy is the Project Coordinator.
The aim of the project is to empower improvement of the inclusive approach and non-discriminating participation of children, youth, and persons with disabilities in prevention and crisis situations and risks management via formal and informal education, training, as well as by creating a mobile application adapted to different age groups and different types of disabilities


MACEDONIAN

Во рамки на проектот: Превенција од катастрофи ИКТ (информациско и комуникациски технологии) кој се реализира во рамки на ERASMUS+ програмата на Европската Унија (KA201-Strategic Partnership for school education), на 26.11.2020 година во хотел Holiday Inn во Скопје се реализира мултипликативен настан. За време на Мултипликативниот настан се изврши презентација на резултатите од истражувањата добиени во рамките на Интелектуалниот труд 1 „Креирање на методолошка рамка (теренско и деск-топ истражување) за инклузивни обуки на деца, млади лица и лица со попреченост“.
Резултатите кои беа презентирани се однесуваа на анализи на наставните програми во основните, средните и специјалните училишта во Македонија, Шпанија и Бугарија, полуструктуирани интервјуа со експерти од училиштата и од институции за кризен менаџмент, заштита и спасување во секоја од наведените држави, како и истражувачки прашалници пополнувани од страна на испитаници со и без попреченост во својство на студенти и ученици во основните, средните и специјалните училишта во секоја од државите
На настанот поред претставниците од институциите партнери во проектот присуствуваа и претставници од: Министерството за одбрана, Центарот за управување со кризи, Дирекција за радиолошка безбедност, претставници од Универзитетот св. Кирил и Методи, институт за дефектологија, претставници од Универзитетот св. Климент Охридски, Факултет за безбедност, претставници од средните школи, претставници од основните школи, претставници од невладините организации.
Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски” е институција носител на овој меѓународен проект во кој како партнери учествуваат ИТ компанијата ,,IT FOR ALL” од Малага, Шпанија, Дирекција за безбедност и заштита на населението од Софија, Бугарија, како и ОУ ,,Стив Наумов,, од Скопје” и ДУКОР ,,Партенија Зографски” од Скопје. Координатор на проектот е м-р Никола Клетников од Воената академија.

Целта на проектот е да се овозможи подобрување на инклузивниот пристап и неселективното учество на децата, младите и лицата со попреченост во превенција и учество во справување со кризни ситуации и закани преку формално и неформално образование, обука, како и преку креирање на мобилна апликација прилагодена на различни возрасни групи и различни видови на попреченост.