Динамички план за спроведување на конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и армијата на република македонија, на воена академија ,,генерал михаило апосто

06.10.2016

Р.бр.

Активност

Термин

Место на реализација

 

1.
Проверка на психолошка подготвеност  

12 и 13.10. во 09.30
Касарна ,,Гоце Делчев“ - Скопје

ЦО Џозеф Крузел
2. Проверка на психофизичка способност од Воено-лекарска комисија 17 и 18.10. во 08.30 Воено-медицински центар - Скопје
3. Проверка на физичка подготвеност 19.10. во 09.30 Воен стадион во Градски парк - Скопје
4. Интервју со кандидатите 20 и 21.10.2016

во (09.30 до 14.00)
Министерство за одбрана - Скопје